Engineering Transactions, 25, 1, pp. 115-128, 1977

Stateczność Walcowej Paneli Sprężysto-Plastycznej przy Ciśnieniu Zewnętrznym

C. Cichoń
Politechnika Krakowska i Politechnika Śląska
Poland

Z. Kępka
Politechnika Krakowska i Politechnika Śląska
Poland

Z. Waszczyszyn
Politechnika Krakowska i Politechnika Śląska
Poland

W pracy rozpatruje się zachowanie długiej paneli walcowej poddanej działaniu ciśnienia zewnętrznego. Przyjęto materiał sprężysto-plastyczny z wielokrotnym liniowym wzmocnieniem izotropowym. Obliczenia przeprowadzono dla zakresu małych odkształceń, lecz dużych przemieszczeń. Zbadano takie zjawiska jak utrata stateczności typu przeskoku oraz wyboczenie typu bifurkacyjnego. W pracy oparto się na metodzie bezpośredniego numerycznego całkowania (wstrzeliwania). Algorytm oparto na wersji przyrostowej, przy czym obliczenia kontynuowano aż do wyników wskazujących na utratę stateczności. Wartość ciśnienia bifurkacyjnego obliczono iteracyjnie przez zakłócenie stanu symetrycznego. Jako przykład liczbowy podano obliczenia dla paneli o utwierdzonych brzegach.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Cz. CICHON, The shakedown of circular arches for movable loads, Rozpr. Inżyn., 23, 4, 641-656, 1975.

J. W. HUTCHINSON, Plastic buckling, Advances in Appl. Mech., 14, Academic Press 1974.

Z. KEPKA, Tablice do obliczania i napreżeń i skończonych ugięć w utwierdzonych panelach walcowych, Zesz. Nauk. KR WSI Kielce, Seria Mech, 4, 1972.

M. S. KORNISZYN, F. S. ISANBAJEWA, Gibkije plastiny i paneli, Izd. Nauka, Moskwa 196.

J. LEDZIŃSKI, Z. WASZCZYSZVN, Analiza zjawiska „,przeskoku" w zakresie sprężysto-plastycznym na modelu układu kratowego Misesa, Mech. Teoret. i Stos., 6, 4, 71-82, 1966.

E. F. MASUR, D. L. C. LO, The shallow arches-general buckling, pastbuckling and imperfection analysis, J. Struct. Mech., 1, 1, 91-112, 1972.

M. RADWAŃSKA, Z. WASZCZYSZYN, Wyboczenie i pozakrytyczne ugięcia sprężysto-plastycznej trójwarstwowej płyty pierścieniowej, Rozpr. Inżyn., 22, 4, 587-600, 1974.

A. B. SABIR, A. C. LOOK, Large deflection, geometrically nonlinear analysis of circular arches, Int. J. Mech. Sci., 15, 1, 37-47, 1973.

Z. WASZCZYSZYN, Application of the theory of finite deflections to calculation of elastic-plastic arches, Arch. Inż. Lad, 16, 1, 55-74, 1970.

Z. WASZCZYSZYN, Obliczanie pozakrytycznych ugięć sprężysto-plastycznych płyt kołowych, Rozpr. Inżyn., 21, 2, 347-360, 1973.

Z. WASZCZYSZYN, Modification of numerical methods for analysis of elastic-plastic structures, Materiały z polsko-francuskiego sympozjum n.t, mechaniki ośrodków ciągłych, Nicea 1974 [w druku].

A.S. WOLMIR, Gihkije plastinki i oboloczki, Gostiechizdat, Moskwa 1956.