Engineering Transactions, 30, 2, pp. 247-267, 1982

Stateczność Sprężysto-Plastycznych Łuków i Paneli Walcowych

Nguyen Cao Duong
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

Z. Waszczyszyn
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

Zastosowano zakrzywiony element izoparametryczny o dwunastu stopniach swobody. Do numerycznego obliczania składowych macierzy elementu użyto wzoru Lobatta, w którym skrajne węzły całkowania są umieszczone na brzegach elementu. Przyrostowe równania metody elementów skończonych wyprowadzono w globalnym opisie Lagrange'a, Przyjęto teorię małych odkształceń umiarkowanie dużych przemieszczeń. Założono że, materiał jest sprężysto-plastyczny, ściśliwy z li­niowym izotropowym i kinematycznym wzmocnieniem. Ograniczono się do obciążeń konserwatywnych.
Do obliczenia ścieżki równowagi zastosowano zmodyfikowaną metodę Newtona-Raphsona z przemieszczeniowym parametrem sterującym. Jako kryterium stanu krytycznego przyjęto zerowanie się lub też zmianę znaku wyznacznika macierzy stycznej. Opracowany algorytm pozwla obliczać punkty graniczne (przeskoku) i bifurkacyjne.
Obliczenia numeryczne wykonano dla paneli walcowych oraz łuków kołowych obciążonych ciśnieniem zewnętrznym i / lub siłą skupioną w środku rozpiętości.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

CZ. CICHOŃ, Z. KĘPKA, Z. WASZCZYSZYN, Stateczność walcowej paneli sprężysto-plastycznej przy ściskaniu zewnętrznym, Rozrp. Inż., 25, 1, 115-128, 1977.

D. A. DA DEPPO, R. SCHMIDT, Large deflection and stability of hingeless circular arches under interacting loads, J. Appl. Mech., 41, 4, 989-994, 1974.

D. J. DAWE, Curved finite element for the analysis of shallow and deep arches, Comp, and Struct., 4, 551-580, 1974.

E. F. MASUR, D. L. C. LO, The shallow arches general buckling postbuckling and imperfection analysis, J. Struct. Mech., 1, 1, 91-112, 1972.

NGUYEN-CAO-DUONG, Analiza stateczności sprężysto-plastycznych łuków i powłok walcowych, Rozpr. dokt., Politechnika Krakowska, 1981.

M. RADWAŃSKA, Analiza numeryczna pokrytycznych odkształceń sprężysto-plastycznych po­włok obrotowo-symetrycznych, V. Konf. M. Komputerowych w Mechanice Konstrukcji, Karpacz 6-9, V, 1981.

A. RALSTON, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1975.

E. RIKS, An incrementa! approach to the solution of snapping and buckling problem, Int. J. Sounds Structures, 15, 529-551, 1979.

V. TVERGAARD, Buckling behaviour of plate and shell structure, Theort. and Appl. Mech., Bd. W. T. KOITBR, North-Holland Publ., 233-247, 1975.

K. WASHIZU, Variational methods in elasticity and plasticity, Pergamon Press, 1915.

Z. WASZCZYSZYN, Problemy numeryczne nieliniowej analizy stateczności konstrukcji sprężystych. Współczesne metody analizy stateczności konstrukcji, Ossolineum, Wrocław 1981, 341-380.

Z. WASZCZYSZYN, Application of the theory of finite deflection to calculation of elastic-plastic arches, Arcb. Inż. Ląd., 16, 1, 55-74, 1970.

Y. YOKOO, T. NAKAMURA, K. VETANI, The incrementa! perturbation method for large displace­ment analysis of elastic-plastic structures, Int. J. Num. Meth. Eng., 10, 503-525, 1916.

O. C. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.