Engineering Transactions, 33, 4, pp. 565-588, 1985

Wpływ Prędkości Obciążenia na Powierzchnie Plastyczności Lepkosprężystości Tworzywa Ortotropowego

S. Ochelski
Warszawa
Poland

J. Polański
Warszawa
Poland

Praca przedstawia wyniki badań wpływu prędkości obciążania na granicę plastyczności kompozytu epoksydowo-szklanego w założonych stanach naprężenia. Do wyznaczania granic plastyczności wykorzystano zjawisko sprzężenia termomechanicznego. Dokonano analizy hipotez wytężenia materiałów anizotropowych oraz zaproponowano ujęcie analityczne wpływu prędkości naprężenia na granicę plastyczności. Program badań obejmował złożone stany naprężenia zrealizowane przy jednoczesnym działaniu siły osiowej, momentu skręcającego i ciśnienia wewnętrznego próbki w postaci rurki. Trzy wybrane hipotezy wytężenia: Hoffmana, Hubera-Misesa oraz Goldenblata-Kopnpwa poddano weryfikacji doświadczalnymi wynikami badań wpływu prędkości naprężenia na granicę plastyczności.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. BURZYŃSKI, Studium nad hipotezami wytężenia, Praca doktorska Lwów, Drukarnia Związkowa, 1928.

И. И. Голдннвллт, В. А. Копнов, Критерии прочности и пластичтюсти тсост укциоттых материалов, Москва, Изд. Машиностроение 1968.

И. И. Гоnьдннвллт, В. А. Копнов, Прочиость стеклопластиков при слосном напрасеттом состоянии, Механика полимеров, 2, 70-78, 1965.

Г. С. ПИСАРЕНКо, А. А. ЛЕБЕДЕВ, Сопротивление материалов деформированию и разрушению при сложюм напряжетюм состоянии, Изд. Наукова Думка, Киев 1969.

J. ZAWADZKI, Ciśnienie zredukowane jako jeden z parametrów wytężenia, Praca doktorska, Polit. Wrocławska, Wrocław 1954.

J. ZAWADZKI, Ciśnienie zredukowane jako jeden z parametrów wytężenia. Przyrost właściwej energii swobodne jako miara wytężenia, Rozpr. Inż., 6, 357-398, 1957.

Z. GABRYSZEWSKI, Wybrane zagadnienia teorii plastyczności ciał anizotropowych, Zesz. Nauk. Polit. Wrocławskiej, Mechanika, 26, 203, 1968.

R. MISES, Mechanik der palstschen Formanderung fur kristallen, Z. Angev, Math. Mech., B. 8H 3., 1928.

R. HILL, The mathematical theory of plasticity, Clarendon Press, Oxford 1950.

R. HILL, A theory of the yielding and plastic flow of anizotropie metals, Proc. R. Soc., No 1033, Serie A. Vol. 193.

J. MARIN, Theories of strength for combined stress and anisotropic materials, J. Aeronaut. Sci., 4, 1957.

К. В. Злхлров, Критерии прочности для слоистых пластмасс, Пластические массы, 8, 61-67, 1961.

Л. В. ХУ, Я. МАРИН, Анизотропные фукции иагружения при сюжтюн аружеии в пластической области, Механика, сб. переводов, 1956.

L. FISCHER, How to predict structural behaviour of R. Р. lamitantes. I, Modern Plates, 6, 1960.

Я. К. АшкЕнлзи, Вопросы анизотротш прочноcти, Механика полимеров, 2, 79-92, 1965.

W. S. CARSWELL, Failure criteria for reinforced plastics, Symp. Reine. Plast. Anti-Corros Appl., Glasgow, 1-8, 1979.

S. OCHELSKI, Analiza pełzania nieliniowych lepkosprężystych tworzyw anizotropowych w złożonej historii obciążenia, Dodatek do Biul. WAT, 4, 1977.

R. CUPISZ, S. OCHELSKI, J. POLAŃSKI, Urządzenie do badań wytrzymałości w złożonym stanie naprężenia, X Sympozjum Doświadczalnych Badań w Mechanice Ciała Stałego, Warszawa 1982.

S. OCHELSKI, Metoda badań pełzania kompozytów polimerowych w złożonych stanach naprężenia, I Sympozjum Zagadnień Pełzania Materiałów, Białystok, 177-188, 1983.

Y. C. FUNG. Podstawy mechaniki ciała stałego, PWN, Warszawa 1969.

J. KLEPACZKO, Sprzężenia termomechaniczne w metalach, Prace IPPT, II, 1978.

S. OCHELSKI, J. POLAŃSKI, Fizyczna granica plastyczności lepkosprężystych tworzyw anizotropowych, Biul. WAT, 8, 1984.

J. POLAŃSKI, Wpływ prędkości obciążenia na granicę plastyczności lepkosprężystego tworzywa ortotropowego w złożonych stanach naprężenia, Rozprawa doktorska, WAT, Warszawa 1984.

P. PERZYNA, Teoria lepkoplastyczności, PWN, Warszawa 1966.

S. OCHELSKI, Wpływ prędkości obciążenia na granicę plastyczności kompozytu epoksydowoszklanego, Biul. WAT, w druku.