Engineering Transactions, 34, 1-2, pp. 171-179, 1986

Wytrzymałość Kompozytów Epoksydowo-Szklanych w Złożonych Długotrwałych Obciążeniach

S. Ochelski
Warszawa
Poland

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych czasowej wytrzymałości kompozytów epo­ksydowo-szklanych otrzymanych z komponentów produkcji krajowej. Badania dotyczyły kom­pozyt u ortotropowego i transwersalnie izotropowego w złożonych stanach naprężenia, zrealizowanych przez rozciąganie z jednoczesnym skręcaniem. Zbadano wpływ długotrwałego obcią­żenia na naprężenia i odkształcenia niszczące badanych kompozytów. Zaproponowano opis matematycznej długotrwałej wytrzymałości materiałów anizotropowych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. ZAWADZKI i in., Problemy wytężenia i znużenia polimerów jako tworzyw konstrukcyjnych, PWN, Warszawa 1978.

W. BEYER, Herstellung und Eigenschaften Glasfaserverstarkter Kunststoffe, Munchen 1957.

S. OCHELSKI, Analiza pełzania nieliniowych lepkosprężystych tworzyw anizotropowych w złożonej historii obciążenia, Dodatek do Biul. WAT, 4, 1977.

S. OCHELSKI, Metoda badań pełzania kompozytów polimerowych w złożonych stanach naprę­żenia, I Sympozjum nt. Zagadnienia Pełzania Materiałów, Białystok 1983.

S. OCHELSKI, Badania długotrwałej wytrzymałości niektórych kompozytów polimerowych w płaskim stanie naprężenia, Biul. WAT 3, 1986.

S. OCHELSKI, J. POLAŃSKI, Wpływ prędkości obciążenia na powierzchnie plastyczności lepkosprężystego tworzywa ortotropowego, Rozpr. Inż. 4, 1985.