Engineering Transactions, 34, 4, pp. 383-397, 1986

Wpływ Niektórych Parametrów Geometrycznych i Materiałowych na Deformację Powłok Stożkowych z Kompozytu Epoksydowo-Szklanego

S. Ochelski
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

M. Rozin
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Wrocław
Poland

Przedstawiono wyniki badań powłok stożkowych z różnych kompozytów epoksydowo­-szklanych. Celem badań było dokonanie analizy powłok spełniających rolę sprężyny talerzowej typu zatrzaskowego o założonych wymaganiach. Zastosowano metodę analizy wariancji wyników doświadczalnych uzyskanych przy wykorzystaniu programów statycznych randomi­zowanych kwadratami grecko-łacińskimi do oceny wpływu temperatury i czasu stabilizacji kompozytu, zawartości wzmocnienia prostopadłego do powierzchni środkowej powłoki, zawartości plastyfikatora i kształtu powłoki stożkowej na wartość obciążenia krytycznego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. AHRENS, Analiza wariancji, PWN, Warszawa 1970.

С. А. АМЬАРДУМИЛН, Общая теория шmотроных rюче. Науки. Москва 1974.

W. BORKOWSKI, M. KLEIBER, Statyczna i dynamiczna analiza dużych deformacji cienkich osiowo-symetrycznych powłok sprężysto-plastycznych metodą elementów skończonych, IPPT PAN, Warszawa 1980.

W. BORKOWSKI, M. KLEIBER, Nieliniowa analiza statyki cienkich powłok osiowo-symetrycznych metodą elementów skończonych, Rozpr. Inżyn., 2, 1982.

Э. И. ГРИRОЛЬУК, Устойчивость оболочек, Наука, Москва 1978.

Z. HELLWIG, Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznych, PWN, Warszawa 1977.

J. HYLA, B. JASTRZĘBSKA, Wpływ stabilizacji termiczno-czasowej na własności kompozytu żywica E53 - włókno węglowe przeznaczonego do pracy w podwyższonej temperaturze, lnżyn. Mat., 1, 1981.

S. KARUGA, G. PUCKA, Zasady i zastosowanie metod planowania eksperymentów, Inżyn. Mat„ 2. 1982.

M. KLEIBER, Some results on the numerical analysis of structural instabilities, Part. I. Rozpr. Inżyn., 3, 1982.

T. LAMBER, Metody i techniki badań, Inżyn. Mat., 3, 1982.

S. OCHELSKI, M. ROZIN, Porównanie własności z badań reologicznych i statycznych kompozytów polimerowych wzmocnionych dwukierunkowo i przestrzennie, VIII Sympozjum MTMTS, Wrocław 1981.

Z. POLAŃSKI, Planowanie doświadczeń w technice, PWN, Warszawa 1984.

G. PUCKA, S. KARUGA, Planowanie badań wstępnych metodą kwadratów łacińskich, Inżyn. Mat., 3. 1982.

А. Н. Подгорный, В. В. Бортовой. В. Д. Коломлк, Позучсст и уемойчижость гийких пологих оболочек вращнит, Наукова Думка, Кийов 1982.

M. ROZIN. Analiza stateczności powłok stożkowych z kompozytów epoksydowo-szklanych. Rozprawa doktorska, WAT, Warszawa 1984.

А. С. ВОЛТИР, Ycтoйчивость dеформируемых систем, Наука, Москва 1967.

А. С. ВОЛТИР, Гибкие пластинки и ойодочки, Госиздат, Москва 1956.

S. WIŚNIEWSKI, Nieliniowe zagadnienia dotyczące ugięć powłoki o postaci stożka sciętego, ściskanej silami równomiernie rozłożonymi na brzegach, Arch. Bud. Masz., 4, 1959.