Engineering Transactions, 33, 1-2, pp. 115-134, 1985

О Pewnej Metodzie Analizy Dyskretnych Układów Mechanicznych Wymuszanych Okresowymi Silami Impulsowymi

J. Nizioł
Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

R. Palej
Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

Przedstawiona została metoda służąca wyznaczaniu wektora stanu początkowego, zapewniającego okresowość ruchu układów impulsowych o skończonej liczbie stopni swobody. Idea tej metody polega na przejściu z rozwiązania fourierowskiego na rozwiązanie w formie zamkniętej, omijając w ten sposób rozwiązywanie układu równań otrzymanych z warunków zszycia. Wyprowadzone zostały wzory na wektor stanu początkowego dla układów nietłumionych i tłumionych oraz wzory określające sumy szeregów wyznaczających poszukiwane warunki początkowe. Wskazano również na możliwość wykorzystania tej metody w sposób przybliżony w przypadku, gdy nie znane są pierwiastki równania charakterystycznego. Jako przykład przeanalizowany został układ o dwóch stopniach swobody wymuszany jednostronnymi impulsami chwilowymi.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Я. С. ГРАДШТЕЙН, Я. М. Рыжик, Таблицы интегралов, сумм, радов и произведений, Наука, Москва 1971.

J. OSIOWSKI, Zarys rachunku operatorowego, WNT Warszawa 1981.

J. OSIOWSKI, Elementy teorii dystrybucji, w: Elementy nowoczesnej matematyki dla inżynierów, red. H. STEINHAUS, PWN Warszawa-Wrocław 1971.

R. PALEJ, Drgania nieliniowe układów mechanicznych poddanych działaniu okresowych sil impulsowych, Praca Doktorska, Kraków 1983.

W. J. SMIRNOW, Matematyka wyższa, T. 2, 3, PWN Warszawa 1966.