Engineering Transactions, 27, 3, pp. 403-415, 1979

Drgania Poprzeczno-Wydłużne Lin o Zmiennej Długości

S. Marczyk
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

J. Nizioł
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

W pracy przedstawiono wpływ drgań wzdłużnych na drgania poprzeczne lin stalowych o zmiennej długości. Wyznaczono amplitudę i fazę drgań poprzecznych zarówno z jedną jak i wieloma częstościami. Określono strefy rezonansu oraz zbadano wpływ napięcia liny i prędkości skracania na wzrost amplitud i położenie strefy rezonansu. Obliczenia wykonano wykorzystując metody numeryczne oraz metody przybliżone rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

G.N. SAWIN, O. A. GOROSZKO, Dinamika niti pieriendennoj dliny, AN USSR, Kijew 1962.

G. N. SAWIN, O. A. GOROSZKO, O paramietriczeskom riezonansie w podiemnych szachtnych ustanowkach, Stalnyje kanaty, Kijew 1965.

N.N. BOGOLUBOW, J. A. MITROPOLSKIJ, Asimptoticzeskije mietody 19 tieorii nieliniejnych kolebanij, Gos. Izdat. Fiz.-Mat. Lit., Moskwa 1958.

J.A. MITROPOLSKIJ, Mietod usriednienia w nieliniejnoj miechanikic, Naukowa Dumka, Kijew 1971.