Engineering Transactions, 38, 1, pp. 57-72, 1990

Pełzanie Anizotropowych Kompozytów Polimerowych w Płaskim Stanie Naprężenia przy Obciążeniach Niestacjonarnych

R. Cupisz
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

S. Ochelski
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

Praca przedstawia wyniki badań statycznych i reologicznych ortotropowego kompozytu polimerowego oraz kompozytu wzmocnionego w jednym kierunku. Zaproponowano model kompozytu polimerowego opisujący niestacjonarne pełzanie w płaskim stanie naprężenia. Porównano wyniki badań doświadczalnych z wynikami uzyskanymi z ujęcia analitycznego pełzania kompozytów. Program badań obejmował niestacjonarne złożone stany naprężenia zrealizowane przy jednoczesnym działaniu siły rozciągającej i momentu skręcającego próbki rurowe.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z.GABRYSZEWSKI, Z.JAŚNIEWICZ, Pełzanie laminatów poliestrowo-szklanych o strukturze nieuporządkowanej, Pr.Nauk.Inst.Mat. i Mech.Techn. Pol.Wr., 32, 1976.

D.F.ADAMS, A.K.MILLER, The influence of material variability on the predicted environmental behavior of composite materials, Trans. ASME J.Eng.Mater. and Technol., 100, 1, 1978,

A.JAKOWLUK, E.MIELESZKO, No-potential theory of the construction of anisotropic creep constitutive law, Res. Mechanica, 16, 1985.

А.Е.К РЕГЕРС, Р.Д.М. АКСИМОВ, Р.П.Т. УРЧИНЫС, Нелинейная ползучест тканевого стекльопластика при некоторых видах сльозного напряженного состояния, Мех. Полимеров, 2, 1973.

S.OCHELSKI, Analiza pełzania nieliniowych lepkosprężystych tworzyw anizotropowych w złożonej historii obciążenia, Biuletyn WAT, 4, 1977.

R.CUPISZ, S.OCHELSKI, Wyniki badań pełzania kompozytu epoksydowo-szklanego w złożonym stanie naprężenia przy programowanych obciążeniach, X Sympozjum Do­świadczalnych Badań w Mechanice Ciała Stałego, Warszawa 1982.

R.CUPISZ, Pełzanie lepkosprężystych tworzyw anizotropowych w warunkach niestacjo­narnego obciążenia, Rozpr.dok.WAT, 1987.

R.CUPISZ, S.OCHELSKI, Badania statyczne i reologiczne kompozytów polimerowych wzmocnionych jednokierunkowo, VIII Sympozium Poświęcone Reologii, Wrocław 1981.

R.CUPISZ, S.OCHELSKI, J.POLAŃSKI, Urządzenie do badań wytrzymałości w złożonym stanie naprężenia, X Sympozjum Doświadczalnych Badań w Mechanice Ciała Stałego, Warszawa 1982.

Z.GABRYSZEWSKI, Wybrane zagadnienia teorii plastyczności ciał anizotropowych, Zesz.Nauk.Polit.Wrocławskiej, Mechanika, 26, 203, 1968

M.SNYDER, K.BATHE, Formulation and numerical solution of thermoelastic-plastic­creep problems, Acoustics and Vibration Laboratory, M.I.T. 1977.

O.C.ZIENKIEWICZ, The finite element method, Mc Graw-Hill, 1977.