Engineering Transactions, 17, 1, pp. 145-155, 1969

Elektryczne modelowanie sprężystego podłoża

A. Lisowski
Politechnika Krakowska
Poland

The author presents three models of an elastic foundation and the corresponding electric systems. The adjustment of the foundation is represented by the current, the deflection by the voltage and the elastic constants by electric resistances. The foundation is treated, of necessity, as a set of points interconnected by elastic links.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M.I. GORBUNOW-POSADOW, Obliczanie konstrukcji na sprężystym podłożu, Budownictwo Architektura, Warszawa 1956 (tłumacz. z ros.).

К. К. Керопян, П. M, Чеголин, Электрическое моделирование в строительной механике, Госстрйиздат, Москва 1963.

A. LISOWSKI, Analogowe maszyny matematyczne [skrypt], PWN, Kraków, Warszawa, Łódź 1967.

A. LISOWSKI, Zastosowanie modelowania elektrycznego do obliczania konstrukcji opartych na podłożu sprężystym (oddano do druku).

Г. Б, Муравский, О модели упругого основания, Строительная механика и расчет сооружении, № 6/1967.

Г. Е. Пухов, В. В. Васильев, А. Е. Степанов, О. Н. Токарева, Электрическое моделирование задач- строительной механики, Изд. АН Украинской ССР, Киев 1963.

R. SWITKA, Aproksymowana półprzestrzeń sprężysta jako model podłoża sprężystego, Rozprawy Politechniki Poznańskiej, Poznań 1968.