Engineering Transactions, 24, 3, pp. 519-529, 1976

W Sprawie Pewnego Założenia o Stałości Temperatury w Łożysku Ślizgowym

T. Breczko
Białystok
Poland

Praca jest poświęcona zagadnieniu pola temperatury w filmie olejowym poprzecznego hydro-dynamicznego łożyska ślizgowego. Przedyskutowano w niej stosowane uproszczenia przy wyprowadzeniu równania Reynoldsa oraz sprawdzono prawdziwość założenia o stałości temperatury na grubości filmu olejowego.

Przedstawiono wyniki pomiarów temperatury na powierzchni roboczej panewki w kanałach wlotowych oleju do łożyska. Przedstawiono wyniki rozwiązania numerycznego przyjętego modelu

matematycznego. We wnioskach omówiono charakterystyczne cechy pola temperaturowego W filmie olejowym badanego łożyska oraz zwrócono uwagę na celowość uwzględniania zmian temperatury

na grubość filmu olejowego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

T. BRECZKO, Rozkład temperatury w filmie olejowym łożyska z trzema klinami smarowymi, Praca doktorska, Łódź 1973.

T. BRECZKO, Pewne aspekty obliczania poprzecznych hydrodynamicznych łożysk ślizgowych, Rozpr. Inzyn., 3, 1975.

H. McCALLIN, F. YOUSIF, T. LLOYD, The analysis of thermal effects in a full journal bearing, Trans. ASMB., F 95, 578-587, october 1970.

D. DOWSON, C.N. MARCH, A thermodynamic analysis of journal bearings, Proc. Inst. Mech. Engnrs, 181, Part 30, 117, 1966-67.

B. ROMACKER, Die Temeperaturvertejlung in Schmierfilm konstant belaster Gleitlager, Dissertation, Karlsruhe 1965.

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

W. KANIEWSKI, M. STASIAK, Rozkład ciśnienia w perycykloidalnym łożysku ślizgowym, Zesz. Nauk. PL., Mechanika, 37, 1973.

J. M. STASIAK, Rozkład ciśnienia i nośność hydrodynamiczna w łożysku z panewką peryckloidalną, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 2, 1975.