Engineering Transactions, 25, 4, pp. 659-670, 1977

Projektowanie Plastyczne a Wytrzymałość Zmęczeniowa Pasma z Otworami

L. Dietrich
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

W pracy przedstawiono wyniki badań statycznych i zmęczeniowych przy rozciąganiu pasma z pięcioma otworami. Określono wpływ odległości między rzędami otworów na ograniczona wytrzymałość przy 105 cyklach dla dwóch programów obciążeń. W pierwszym utrzymywano zerowa wartość minimalnej siły w cyklu, w drugim stałą wartość średniego naprężenia dla wszystkich próbek. Wyznaczona z doświadczeń optymalna odległość między rzędami otworów porównano z jej teoretycznymi ocenami obliczonymi na podstawie kinematycznie dopuszczalnego mechanizmu zniszczenia i statycznie dopuszczalnego pola naprężenia.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. G. BRADY, D.C. DRUCKER, An experimental investigation and limit analysis of net area in tension, Proc. Amer. Soc. of Civ. Eng., 79, 1953.

W. FLÜGGE, Handbook of engineering mechanics, chap. 49, McGraw-Hill Book, 1963.

F. A. GAYDON, A. W. McCRUM, A theoretical investigation of the yield point loading of a square plate with a central hole, J. Mech. Physics of Solids, 2, 1954.

W. SZCZEPIŃSKI, Projektowanie elementów maszyn metodą nośności granicznej, PWN, Warszawa 1968.

R. E. PETERSON, Stress concentration design factors, John Wiley and Sons Inc., New York 1953.

L. DIETRICH, Badania zmęczeniowe pasm z otworami, Prace IPPT, 54/1976.

L. DIETRICH, J. MIASTOWSKI, Doświadczalne badania nośności granicznej polaczeń sworzniowych, Arch. Bud. Maszyn, 4, 1971.

L. DIETRICH, Ocena przydatności metod teorii plastyczności do projektowania elementów maszyn na podstawie badan zmęczeniowych połączeń sworzniowych, Prace IPPT, 38, 1976.