Engineering Transactions, 31, 1, pp. 103-114, 1983

Analiza Drgań Losowych Małowyniosłej Powłoki Walcowej

R. Iwankiewicz
Instytut Inżynierii Lądowej, Wrocław
Poland

M. Witt
Instytut Inżynierii Lądowej, Wrocław
Poland

Rozważane są drgania ustalone małowyniosłej powłoki walcowej przy ciągłym, stacjonarnym wymuszeniu stochastycznym oraz drgania nieustalone przy wymuszeniu niestacjonarnym szumem śrutowym. W celu rozwiązania (rozprzężenia) klasycznych równań Własowa powłoki małowyniosłej zastosowano metodę funkcji własnych. Wzór na wariancję reakcji powłoki na wymuszenie stacjonarne i niestacjonarne otrzymano stosując odpowiednio metodę widmową i impulsowe funkcje przejścia. W szczególności dla różnych wyniosłości powłoki zbadano udział poszczególnych postaci drgań własnych i ich korelacji wzajemnych w kształtowaniu wariancji reakcji układu. Wyniki przedstawiono graficznie.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

В. А. Плльмов, Тонкие оболочки под действием широкополосной случайной нагрузки, Прюш. Математика и Механика, 29, 4, 1965.

В. А. Плльмов, В. А. ПУПЫРЕв, Выиужденпые колебания цилиндрической оболочки с акустической средой при широкополосной и всокочастотной случайной нагрузке, Труды Ленинградского Политсхи. Инст. 279, 1967.

B. SKALMIERSKI, E. CZOGAŁA, O pewnym problemie niestacjonarnych drgań powłok Pod wpływem obciążeń przypadkowych, Rozpr. Inż., 17, 2, 1969.

A. TYLIKOWSKI, Nonlinear random vibration of the cylindrical shell, Zag. Drgań Nielin., 12, 1971.

I. ELISHAKOFF, A. TH. YAN ZANTEN, S. H. GRANDALL, Wide-band random axisymmetric vibration of cylindrical shells, J. Appl. Mech., ASME, 46, June-1979.

W. W. BOLOTIN, Metody statystyczne w mechanice budowli, Arkady, Warszawa 1968.

C. А. ПвТРов, С. В. Блзилввский, Влияние взаимной корреляции между обобщеиными коордииатаи при случайных колебаниях линейных систем, Строит. Мех. и Расч. Соор.

C. A. MERCER, Response of amulti-supported beam to a random pressure field, J. Sound and Vibr. 12, 2, 1965.

М. Ф. ДимвнТБЕРг, Вьтужденные солебанuяласти при нагрузке представляющей собой пространственно-времениый случайный процесс, Инж. Журнал, 2, 1961.

I. ELISHAKOFF, On the role of crooss-correlations in the random vibrations of shells, J. Sound and Vibr., 50, 2, 1977.

W. NOWACKI, Dynamika budowli, Arkady, Warszawa 1972.

R. IWANKIEWICZ, Drgania belki przy stochastycznym wymuszeniu impulsowym Rozpr. Inż., 30, 3-4, 1982.

О. Д. Оняшвили, Некоторые диамические забачи теории оболочек. Изд. АН СССР, 1957.