Engineering Transactions, 35, 4, pp. 517-590, 1987

Próba Interpretacji Doświadczalnej Tensora σij w Kinematycznym Prawie Wzmocnienia

T. Breczko
Politechnika Białostocka, Białystok
Poland

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów średniokwadratowych mikroodkształceń w próbkach aluminiowych poddanych złożonym odkształceniom plastycznym. Badaniom poddano próbki ze stopów aluminiowych PA2 i PA4. Próbki były obciążone statycznie i cyklicznie. Na podstawie pomiarów obliczono funkcje proporcjonalne do drugiego i trzeciego niezmiennika tensora odkształceń. Funkcje te porównano z odpowiednimi funkcjami obliczonymi z modelu kostkowego. Przeprowadzone badania doświadczalne przemawiają za tym, że tensor translacji w kinematycznym prawie wzmocnienia może być interpretowany jako tensor mikronaprężeń resztkowych.

Full Text: PDF

References

А. Ю. ИШЛИНСКИЙ, Общая теория пластичности с лшrейиым упрочнением, Укр. Матем, Журн., 3, 314-324, 1954.

W. PRAGER, The theory of plasticity; a survey of recent achievements, James Clayton Lecture, Proc. Inst. Mech. Engrs., p. 41-57, 1955.

Ю. И. КЛДЛUШВИЧ, В. В. НОВОЖИЛОВ, Теория пластичности учитывающая остаточные микронапражнсения, Прикл, Матем. и Механ., 22, 78-89, 1958.

Z. MRÓZ, On the description of anisotropic work hardening, J, Mech. Phys. Solids, 15, 163-175, 1967.

W. SZCZEPIŃSKI, On the concept of residual microstresses in plasticity, a more fundal mental approach, Arch. Mech., 32, 431-443, 1980.

W. SZCZEPIŃSKI, J. MIASTKOWSKI, An experimental study of the effect of the prestraining history in the yield surface of an aluminium alloy, J. Mech. Phys. Soli ds, 16, 153-172, 1968.

J. MIASTKOWSKI, Yield surface of material subjected to combined cyclic loading, Arch, Mech., 30, 2, 203-215, 1978.

T. BRECZKO, Mikronaprężenia w mechanice złożonych odkształceń plastycznych metali o sieci Al - studium doświadczalne, Prace IPPT PAN, 22, 1985.

W. SZCZEPIŃSKI, On the effect of plastic deformation on yield condition, Arch. Mech., 15, 2, 275-296, 1963.

T. BRECZKO, A study of plastic processes in PA4 aluminium alloy, Arch. Mech., 35, 5-6, 591-601, 1983.

В. Е. WARREN, X-ray studies of deformed metals [in Russian], ГНТИ Москва, Успехи физики металлов, 5, 172-237, 1963.

Д. М. ВAСИЛЬЕВ, Дuфракционные методи uсследоваиил структур, Металлургия, Москва 1977.

T. BRECZKO, Calculation of lattice distorion and crystallite size, J. Techn. Phys., 24, I, 97-103, 1983.

A. REUSS, Berechungung der Fleibgrenze von Mischkristallen aut Grund der Plastizitats-bedingung fur Einkristalle, Z. angew. Math. und Mech., 9, I, 49, 1929.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland