Engineering Transactions, 36, 2, pp. 333-348, 1988

Naprężenia w Elementach Prostopadłościennych Chłodzonych z Różną Intensywnością. Część I.

R. Parkitny
Politechnika Częstochowska, Częstochowa
Poland

W. Piekarska
Politechnika Częstochowska, Częstochowa
Poland

W pracy przedstawiono wyniki badań modułu Younga, modułu wzmocnienia i granicy plastyczności jako funkcji temperatury oraz wyniki badań dylotometrycznych stali 15G2ANb. Zamieszczono pomiary temperatur oraz wyniki obliczeń numerycznych pól temperatury elementów prostopadłościennych, chłodzonych jednostronnie w wodzie.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

В. А. ЛОМАКИН, Превращение аустенима при произвольном режиме охлаждения, Изв. А. Н. СССР ОТН, 2, 1958.

В. А. ЛОМАКИН, Задача определения напряжений и деформации в прочесах мермической обрабомки, Изв. А. Н. ОТН, 1. 1959.

T. INOUE, B. RANIECKI, Determination of thermal-hardening stress in steels by use of thermoplasticity theory. I, Mech. Phys. Solids., 26, 1978.

B. RANIECKI, T. INOUE, Kinetics of phase transformations and analysis of stresses due to quenching of steel, J. Society of Materials Sciences, Japan, 26, No 289 1977.

B. RANIECKI, Zagadnienie stosowanej termoplastyczności, Prace IPPT PAN, Warszawa 1977.

J. W. CAHN, Transformation kinetics during continuous cooling, Act. Met., 4, 1956.

J. W. CAHN, The kinetics of grain boundary nucleated reactions, Act. Met., 4, 1956.

J. WOELKE, Analiza naprężeń hartowniczych w sprężystych stalowych płytach, Rozpr. Inżyn., 31, 1, 1983.

S. SJOSTROM. Interactions and constitutive models for calculating quench stresses in steel. Materials Science and Technology, 1, 10, 1985.

s. KAMMAM0T0, T. NISHIMORI, S. KINOSHITO, Analysis of residual stress and distortion resulting from quenching in large low-alloy steel shafts, Materials Science and Technology, 1, 10, 1985.

J. GIUSTI, Contraints et deformations residuelles d'origine termique. Application au soudage et a'la trempe des aciers, These de Doctorat d'Etat l'Universite Pierre et Marie Curie, Paris 6, 1981.

J. W. CHRISTIAN, The theory of transformation in metals and alloys, Pergamon Press, 1965.

B. HAKBERG, T. HOGBERG, A mathematical model for hardening of steel, Materiał Science and Enging., 35, 1978.

B. HILDENWALL, Prediction of the residual stresses created during quenching, Dissertations Linkoping Studies in Science and Technology, 39, Linkoping, Sweden 1979.

T. INOUE, S. NAGAKI, T. KISHINO, Description of transformation kinetics, heat conduction and elastic-plastic stress in the course of quenching and tepering of some steels, Ing. Arch., 50, 1981.

K. WILMAŃSKI, Propagation of the interface in the stress-induced austenite-martensite transformation, Ing. Arch., 53, 1983.

I. INOUE, ZHIGANG WANG, Coupling between stress, temperature, and metallic structures during processes involvinq phase transformations. Materials Science and Technology, 1, 10, 1985.

B. RANIECKI, Overlay model for determining thermal-hardening stresses in metallic solids, Materials Sciences and Technology 1, 10, 1985.

ZHIGANG WANG, T. INOUE, Viscoplastic constitutive relation incorporating phase transformation - application to welding, Materials Sciences and Technology, 1, 10, 1985.

R. CHATTERJEE FISCHER, Beispiele fur durch Warmebehandlung bedingte Eiqenspannungen, Harterei - Technische Mitteilungen, 28, 1973.

T. INOUE and K. TANAKA, An elastic-plastic stress analysis of quenching when considering a transformation, Intern., J. Mech. Science, 17, 361-367, May 1975.

T. INOUE, K. HARAGUCKI, S. KIMURA, Stress analysis during quenching and tempering, J. the Society of Material Science, Japan, 25, June 1976.

S. HASHIMOTO, T. INOUE, T. TAMADA, Elastic - plastic analysis of residual stress and deformation due to quenching of metals, J. Society of Material Science, Japan, 27, 296, 1978.

K. TANAKA, S. NAGAKI, A thermomechanical description of materials with internal veriables in the process of phase transitions, Ing.-Arch., 51, 1982.

T. TOSHIOKA, M. FUGAWA, Y. SAIGA, Calculation of interna! stress of steel induced during quenching, Trans. ISIJ, 12, 1972.

K. TANAKA, R. lWASAKI, A. SAKAI and S. NAGAKI, On T-T-T and C-C-T diagrams of steels: a phenomenological approach to transformation kinetics, Ing. Arch., 54, 1984.

R. PARKITNY, W. PIEKARSKA, Mechanika stygnięcia odlewów - prętów. Podstawy teorii i obliczania, Praca naukowo-badawcza wykonana w ramach CPBP Nr 02.02, Polit. Częstochowska,

Inst. Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Częstochowa 1986.

H. S. CARSLAW, I. JEAGER, Conduction of heat in solids, Oxford University Press, London 1959.

Р. Й. ЭСМЛН, М. П. ЗНЛКИН, Расчемы процесов лимья, Выжшая Школа, Минск 1977.

Й. ДЗЛЛУРЫЯ, Есмественная конвекция, Мир Москвл 1983.

A. WEROŃSKI, Hartowanie natryskowe, Prace Inst. Technologii i Eksploatacji Maszyn., Polit. Lubelska, Seria A, 15, 1984.

S. WIŚNIEWSKI. Termika techniczna, Poradnik Inżyniera, WNT, Warszawa 1970.

K. RAZNJEVIC, Tablice cieplne z wykresami, WNT, Warszawa 1966.