Engineering Transactions, 18, 1, pp. 37–46, 1970

Układy wielogałęziowe rurociągów energetycznych

Piotr GARDIAS
Biuro Projektów Zjednoczenia Przemysku Budowy Maszyn Ciężkich
Poland

Antoni KRECZMAR
Biuro Projektów Zjednoczenia Przemysku Budowy Maszyn Ciężkich
Poland

Michał TESSAROWICZ
Zakład Obliczeń Numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Poland

Multibranch and multinodal systems of power pipelines

This paper presents theoretical considerations which utilize the approximate analytical method (the influence of components of the moment on the angular deformation of the arcs around the axis of perpendiculars to the corresponding component being disregarded) for solving systems of multibranch and multinodal pipelines with elements arbitrarily situated in space.

The relationships which solve these systems are presented, and the concepts introduced are discussed in the relation to the matrix of incidence, which defines their structure. Further given are the formulae determining the magnitude of the forces, moments, linear and angular displacements and the reduced stresses at any point of the pipeline.

On the basis of the guidelines presented in this paper, programmes were carried out for the computer GIER, on the basis of which calculations are performed for the power pipelines. These programmes are in the possession of the Design Offices of the United Heavy Machine Construction Industries in Warsaw and the Institute of
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Design of piping systems, The M.W. Kellogg Company, New York-London 1957.

H. Jürgenon, Elastizität und Festigkeit im Rohrleitungsbaum, Berlin 1953.

L. Silbering, Obliczanie wytrzymałościowe rurociągów, PTW, Warszawa 1959.

W. Bęczkowski, Rurociągi energetyczne. Cz. n. Sprężystość i wytrzymałość układów, WNT, Warszawa 1965.

Cz. Woźniak, Statyka rozgałęzionych przestrzennych rurociągów samokompensacyjnych, Rozpr. Inżyn., 1, 11 (1963).

M. Łukowiak, Cz. Woźniak, Rekurencyjne sposoby obliczania ruroci¹gów samokompensacyjnych, Arch. Inżyn. Lądow., 2, 11 (1965).

P. Gardias, A. Kreczmar, M. Tessarowicz, Obliczanie sil, momentów, naprężeń i przemieszczeń dla rurociągów energetycznych, z. 11, Sprawozdania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskie­go, Warszawa 1968.