Engineering Transactions, 19, 1, pp. 97–110, 1971

Metoda Przemieszczeń dla Układów Lepkosprężystych

J. Kubik
Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice
Poland

In the paper the equations of the method of displacements are given for visco-elastic systems and their properties are analyzed. The more significant of the analyzed properties of the set of equations of the method of displacements arc the harmonicity and of displacement states and stresses of the system caused by harmonic forcing and the cases of identical displacement states in elastic and visco-elastic systems.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

D. R. BLAND, The Theory of Linear Viscoelasticity, Pergamon Press, Oxford 1960.

R. FAURE, A. KAUFMAN, M. DENISPAPIN, Mathematiques Nouvelles, Paris 1964.

W. NOWACKI, Teoria pełzania, Arkady, Warszawa 1963.

W. NOWACKI, Mechanika budowli, PWN, Warszawa 1960.

J. OSIOWSKI, Zarys rachunku operatorowego, WNT, Warszawa 1965.

R. SIKORSKI, Funkcje rzeczywiste, T. 2, PWN, Warszawa 1959.

E. STERNBERG, M. E. GURTIN, On the linear theory of viscoelasticity, Arch. Rat. Mech. Anal., 4 (1966), 387-404.

A. P. PJKaHimInI, Teopun nonJyuecmu, Москва 1968.

IO. H. Работнов, IIojt3y4ecmb элементов icoucmpyKtuu, Наука, MocKBa 1966.

J. KUBIK, Funkcjonały liniowe w ośrodku odkształcalnym, Arch. Mech. Stos., (praca złożona w redakcji).

J. KUBIK, Metoda sil i przemieszczeń - układy lepkosprężyste. ZN Pol. Śl. Bud., Z. 25.

J. KUBIK, Statyka lepkosprężystych układów prętowych, Praca doktorska, Gliwice 1970. 3, 2 (1970).

R. BELLMAN, K. L. COOKE, Differential-Difference Equations, Academic Press, New York 1963.

C. Г. MnxBmf, Лекции no JlUHellHbiM unmezpanbHviM ypaeneHUIIM, llH3MaTrn 1959.