Engineering Transactions, 20, 1, pp. 117–128, 1972

Drgania Swobodne Układu z Uogólnioną Charakterystyką Odcinkowo Ciągłą

C. Cempel
Instytut Mechaniki Technicznej, Poznań
Poland

In this paper the problem of free vibrations of a system is solved by means of the theory of distributions and the Laplace transforms method. The frequencies of vibration and the characteristics of motion are determined in the case of various types of force characteristics. In addition, a new method is developed of the impact vibration analysis based upon the preliminary constraining method.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

И. И. Вульфсон, M. 3. Коловский, Нелинейные задачи динамики машин, Машиностроение, Ленинград 1968.

М. 3. Коловский, Нелинейная теория виброзащитных систем, Наука, Москва 1966.

J. OSIOWSKI, Zarys rachunku operatorowego, WNT, Warszawa 1965.

J. MIKUSIŃSKI, R. SIKORSKI, Elementarna teoria dystrybucji, Małe Monografie, PWN, Warszawa 1964.

Cz. CEMPEL, Linearyzacja sil sprężystych w układzie wibrouderzeniowym, Rozpr. Inżyn., 17, 3, 1969.

Прочность .устойчивость, колебания, 3, Справочник, под редакцией И. А. Биргера, Я. Г. Пановко, Машиностроение, Москва 1969.

Cz. CEMPEL, Okresowe drgania z uderzeniami w dyskretnych układach mechanicznych, Wyd. Polit. Poznańskiej, Seria Rozprawy, nr 44, Poznań 1970.