Engineering Transactions, 23, 2, pp. 275-298, 1975

Dynamika Dachów Pływających

A. Sawicki
Politechnika Gdańska
Poland

W pracy rozważana jest teoria pływających dachów w zbiornikach walcowych. Rozważany jest klasyczny model hydrosprężystości: ustalone drgania układu pływający dach – ciecz idealna. Podstawą rozważań jest liniowa teoria sprężystości i liniowa teoria fal wodnych. Zanalizowano harmoniczne drgania wymuszone. Przedstawiono przykład liczbowy dla analizy dynamicznej typowego pływającego dachu.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

[in Russian]

G.C. MITCHELL, Analysis and stability of floating roofs, Proc. ASCE, EM5, October/73.

A. SAWICKI, Analiza drgań własnych uproszczonego modelu dachu pływającego, Księga Zjazdowa XIX Konf. Nauk. KI PAN, Krynica 1973.

A. SAWICKI, Osiowo-symetryczne drgania swobodne dachu pływającego, Zeszyty Naukowe P.G. Bud. Lad. XXV, nr 204/73.

I. N. SNEDDON, Fourier transforms, McGraw Hill, 1951.

J. ZIÓŁKO, Obciążenie wiatrem zbiorników z dachami pływającymi w świetle badań modelowych, Księga Zjazdowa XVIII Konf. Nauk. KI PAN, Krynica 1972.