Engineering Transactions, 24, 2, pp. 363-380, 1976

O Pewnych Zagadnieniach Szczeliny w Przestrzeni Mikropolarnej

S. Matysiak
Instytut Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Poland

W ramach liniowej teorii niesymetrycznej sprężystości [1] rozpatrzono przestrzeń sprężystą osłabioną szczeliną. Założono, że ciało znajduje się w płaskim stanie odkształcenia opisywanym przez wektory: przemieszczenia u (x1, x2)=(u1, u2, 0) i obrotu j (x1, x2)=(0, 0, j3). W pierwszym z rozważanych w pracy zagadnień przyjmując, że znany jest kształt, do jakiego została rozszerzona szczelina i rozkład obrotów na niej (warunki brzegowe (2.2)), wyznaczono rozkład przemieszczeń, obrotów i naprężeń w całej przestrzeni. Przedyskutowano dwa przypadki szczególnie, w których założono, że j3 (0, x2) = 0 dla x2  R oraz w pierwszym przypadku u1 (0, x2) =  (eliptyczny kształt szczeliny), a w drugim przypadku u1 (0, x2)=   (szczelina o kształcie dwóch symetrycznych względem osi -x1 parabol). W drugim z rozpatrzonych zagadnień przyjęto, ze znany jest kształt szczeliny (przemieszczenie u1 (0, x2) = w(x2)H(a -|x2|), naprężenie momentowe m13 (0, x2) = 0 dla x2  <-a, a>, obrót j3 (0, x2) = 0 dla |x2|> a i naprężenie s12 (0, x2) = 0). Zagadnienie to sprowadzono do dualnych równań całkowych (5.5), a następnie do równania całkowego typu Fredholma drugiego rodzaju (5.13). Wyniki uzyskane w pracy porównano z wynikami dla odpowiednich zagadnień rozpatrywanych w ramach klasycznej teorii sprężystości.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. NOWACKI, Teoria niesymetrycznej sprężystości, PWN., Warszawa 1971.

W. NOWACKI, Plane problems of micropolar elasticity, Arch. Mech. Stos., 23, 5, 587-611, 1971.

I. N. SNEDDON, Fourier transforms, Mc. Graw-Hill Book Company, INC. New York-Toronto-London 1951.

J. DYSZLEWICZ, S. Matysiak, Osobliwość napreżeń siłowych i momentowych w ciele mikro-polarnym wywołana obciążeniami skupionymi, Mech. Teor. i Stos., 11, 4, 363-391, 1973.

[in Russian]

I. N. SNEDDON, Zagadnienie szczelin w matematycznej teorii sprężystości, PAN Biuro Kształcenia i Doskonalenia Kadr Naukowych, Warszawa 1962.

Z. OLESIAK, I. N. SNEDDON, The distribution of surface stress necessary to produce a penny- shaped crak of prescribed shape, Int. J. Engng. Sci., 7, 863-873, 1969. G. SZEFER, Solution of certain dual integral equations, Arch. Mech. Stos., 16, 4, 1964.

I. N. SNEDDON, Mixed boundary value problems in potential theory, North-Holland Publ. Co., Amsterdam 1966.

I. N. SNEDDON, The use of transform methods in elasticity, Technical Report AFOSR 64-1789 University of North Carolina at Raleigh, 6, 1964.