Engineering Transactions, 28, 3, pp. 359-379, 1980

Drgania i Zagadnienie Prostokątnych Płyt Podpartych Punktowo

K. Woźnica
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

Opracowano na podstawie metody skończonej transformacji Fouriera algorytmu, umożliwiający otrzymanie formalnie ścisłych rozwiązań niektórych praktycznych zagadnień ze statyki i dynamiki izotropowych płyt prostokątnych, o brzegach swobodnych i podpartych w dowolnych punktach lub na słuchać dowolnie rozmieszczonych. Uwzględniono dowolne obciążenia wymuszające drgania harmoniczne. W przypadku zginania płyty prostokątnej podpartej w czterech punktach, przy zachowaniu symetrii obciążenia i podparcia, wykazano regularność nieskończonego układu równań. Podane w pracy przykładu wskazują na praktyczną użyteczność wprowadzonego algorytmu.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

K. WOŹNICA, Drgania i zginanie prostokątnych płyt podpartych punktowo, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, 1978.

Z. MAZURKIEWICZ, K. WOŹNICA, Certain problems of statics and dynamics of point-supported elastic rectangular plates, Rozpr. Inżyn., 22, 3, 1974.

Z. MAZURKIEWICZ, K. WOŹNICA, Zginanie symetryczne sprężystych płyt prostokątnych podpartych na stupach, Czasop. Techn., Budownictwo, 182, 1, 1975.

R. TRIBIŁŁO, Pewne rozwiązanie statyki płyt prostokątnych podpartych punktowo, Zesz. Nauk., WSI w Białymstoku, Nauki Techn., 8, 1974.

T. NISHIMURA, Studies on vibration problems of flat plates by means of difference calculus, Proceedings Third Japanese National Congr. of Applied Mech., 1953.

H.L. COX, J. BOXER, Vibration of rectangular plates point supported at the corners, Aeronaut. Quart., 11, 2, 1960.

J.D. JOMNS, R. NATARAJA, Vibration of a square plate symmetrical supported at four point, J. of Sound and Vibr., 25, 1, 1972.

M. PETYT, W.H. MIRZA, Vibration of column-supported floor slabs, J. of Sound and Vibr., 21, 3, 1972.

W. STAROSOLSKI, Z zagadnień płaskich stropów bezgłowicowych, Zesz. Nauk. Polit. Śląskiej, 288, Budownictwo, 23, Gliwice 1968.

W. STAROSOLSKI, Momenty zginające w płytach żelbetowych punktowo podpartych ze wspornikami, Inżyn. i Budown., 7, 1972.

W. STAROSOLSKI, Ugięcia płyt punktowo podpartych o kwadratowej siatce podpór, Inżyn. i Budown., 12, 1975.