Engineering Transactions, 28, 1, pp. 117-128, 1980

Drgania Tarcz Wywołane Siłą Ruchomą

T. Borowicz
Politechnika Śląska, Kielce
Poland

Przedstawiono algorytm wynikający z analizy nieustalonych drgań izotropowych tarcz prostokątnych, poddanych działaniu siły ruchomej. Algorytm oparto na metodzie elementów skończonych. W analizie zastosowano element prostokątny o ośmiu współrzędnych uogólnionych. Opierając się na algorytmie zrealizowano program obliczeń na komputer w języku ALGOL 1900 o nazwie TARCZA. Przy życiu programu wykonano liczne realizacje obliczeniowe na maszynie Odra 1305. Wyniki obliczeń przedstawiono na wykresach.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

D. M. YOSHIDA, W. WEAWER Jr, Finite element analysis of beams and plates with moving loads, Memoires, 31 I, 1971.

T. BOROWICZ, Wytężenie belek pod obciążeniem ruchomym, Arch. Inż. Lad., 24, 2, 219-235, 1978.

T. BOROWICZ, Efekty dynamiczne w ustrojach belkowych przy działaniu ruchomych obciążeń rozłożonych, Arch. Inż., Lad., 24, 3, 317-326, 1978.

O. C. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.

BOROWICZ, Ocena niektórych metod numerycznego całkowania dynamicznych równań równowagi struktur dyskretnych, Arch. Inż. Lad., 23, 4, 497-509, 1977.

T. BOROWICZ, Zastosowanie metody elementów skończonych w analizie drgań belek, wywołanych obciążeniami ruchomymi, Kom. 20/76 Inst. Inż. Lad. Pol. Wrocł., Wrocław 1976 [rozprawa doktorska].