Engineering Transactions, 30, 2, pp. 201-226, 1982

Impuls Brzegowy w Plastycznej Płycie Pierścieniowej

A.E. Stańczyk
Warszawa
Poland

Praca zawiera studium ruchu płyt pierścieniowych, których brzeg zewnętrzny znajduje się pod działaniem dowolnie zmiennego w czasie impulsowego obciążenia poprzecznego. Przyjęto ostatnie sztywno-plastyczny model materiału polegający warunkowo Coulomba-Treski. Założono, że proces deformacji rozwija się zgodnie ze stowarzyszonym prawem płynięcia i jest ograniczony zakresem małych przemieszczeń. Analizowano płyty utwierdzone i swobodnie podparte. Przedstawiono podejście, w którym równania równowagi dynamicznej zastąpiono równaniami ruchu wynikającymi z zasad mechaniki ciał sztywnych.
Uzyskanie rozwiązania w postaci zamkniętej pozwoliło na sformułowanie ważnego prawa określającego czas przejścia konstrukcji sztywno-plastycznej w konfigurację ze stałym profilem pola prędkości, w której następuje zakończenie ruchu.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. G. HOPKINS, W. PRAGER, On the dynamic of plastic circular plates, ZAMP, 5, 4, 317-330, 1954.

D. NIEPOSTYN, A. STAŃCZYK, Impulsowe obciążenie plastycznej płyty pierścieniowej opartej brzegu zewnętrznym, Część I. Impuls ciśnienia, Biul. WAT, 10, 326, 1977.