Engineering Transactions, 30, 1, pp. 89-119, 1982

Efekty Brzegowe w Rurach o Przekroju Prostokątnym

J. Mossakowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Rury o przekroju prostokątnym, używane jako elementy konstrukcyjne (pręty kratownic, słupy) pracują zwykle w prostym jednorodnym stanie naprężeń. Stan ten zostaje zaburzony w miejscach połączeń i podparcia. W przedstawionej pracy proponuje się metodę wyznaczania tych dodatkowych efektów występujących na brzegach rur. Podaje się sposób wyznaczania funkcji własnych dla rur o przekroju prostokątnym. Każda z tych funkcji określa w rurze samozrównoważony stan naprężeń zgięciowych i tarczowych. Rozwiązanie przyjmuje się w po­staci szeregu nieortogonalnych funkcji własnych. Nieznane współczynniki szeregu wyznacza się stosując zasadę dopełniających prac przygotowanych. Jako przykład podano rozwiązanie dla rur o przekroju kwadratowym. Proponowana metoda daje się uogólnić na dowolne poligonalne przekroje zamknięte, a także na przekroje otwarte.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Y. C. FUNG, Podstawy mechaniki ciała stałego, PWN, Warszawa 1969.

W. NOWACKI, Mechanika budowli, t. 1, PWN, Warszawa 1.957.

J. MUSIELAK, Wstęp do analizy funkcjonalnej, PWN, Warszawa 1976.

Z. KĄCZKOWSKI, Płyty, Arkady, Warszawa 1980.

W. NOWACKI, Dźwigary powierzchniowe, PWN, Warszawa 1979.