Engineering Transactions, 31, 2, pp. 241-257, 1983

Wpływ Niejednorodności Materiału na Kształty Niekołowych Przekrojów Cylindrów Grubościennych Całkowicie Uplastycznionych w Stadium Zniszczenia

A. Dollar
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Poland

W przedstawionej pracy poszukuje się kształtów cylindrów wykonanych z materiałów o zmiennej granicy plastyczności, poddanych działaniu ciśnienia, które ulegają całkowitemu uplastycznieniu w stadium zniszczenia. W związku z przyjętą metodą małego parametru poszukuje się kształtów odbiegających od kołowego. Uzyskane rozwiązania stanowią uogólnienie rozwiązań z pracy [3] odnoszących się do cylindrów o ustalonym stosunku promieni wykonanych dla materiałów o stałej granicy plastyczności na przypadek cylindrów o dowolnym stosunku promieni wykonanych z materiału o zmiennej granicy plastyczności. Analiza problemu doprowadziła również do znalezienia takich niekołowo-symetrycznych rozkładów granicy plastyczności, które zapewniają całkowite uplastycznienie cylindrów kołowych.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. DOLLAR, Z. KORDAS, Kształty prętów silnie zakrzywionych poddanych zginaniu z rozciąga niem i ścinaniem, całkowicie uplastycznionych w stadium zniszczenia, Mech. Teoret. i Stos., 18, 4, 603-622, 1980.

M. GALOS, Plastyczne skręcanie niejednorodnych prętów o zmiennej średnicy, Rozpr. Inż., 19, l, 89-113, 1971.

Z. KORDAS, M. ŻYCZKOWSKI, Kształtowanie niekołowych cylindrów grubościennych wykazujących pełne uplastycznienie w stadium zniszczenia, Rozpr. Inż., 18, 3, 371-390, 1970.

Z. KORDAS, Problematyka określania kształtów ciał wykazujących całkowite uplastycznienie w stadium zniszczenia, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, 15, 7, 1977.

W. OLSZAK, J. RYCHLEWSKI, W. URBANOWSKI, Plasticity wider non-homogeneous conditions, Adv: in Appl. Mech., 7, 1962, Acad. Press.

W. OLSZAK, W. URBANOWSKI, Plastic non-homogeneity: a survey of theoretical and experimental research., Proc. Symp. IUTAM, on Non-homogeneity, Pergamon Press, 259-298, 1959.