Engineering Transactions, 32, 3, pp. 399-438, 1984

O Falach Przyspieszenia w Ośrodku Sprężystoplastycznym z Pamięcią Dyskretną

P. Guelin
Laboratoire Associe Au C.N.B.S., Grenoble
France

W.K. Nowacki
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Celem pracy jest określenie prędkości rozprzestrzeniania się fal przyspieszenia w sprężysto­ plastycznym ośrodku ciągłym. W rozważaniach przyjęto model ośrodka sprężystoplastycznego z pamięcią dyskretną. Użyte równania konstytutywne charakteryzują nieodwracalność ewolucji elementu materialnego - model ciała z histerezą materiałową. Rozważono rozprzestrzenianie się fal płaskich dla przypadku kinematyki bezobrotowej jak też obrotowej. Rozważania przeprowadzono w układzie współrzędnych konwekcyjnych w zakresie skończonych deformacji.
Ostatnie dwa paragrafy są poświęcone zagadnieniom początkowo-brzegowym oraz zagadnieniom płaskich jednowymiarowych fal w pręcie i fal kulistych w grubościennej powłoce sferycznej, Podano przykłady numeryczne.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. H. ARGYRIS, J. S. DOLTSINS, On the large strain inelastic analysis in natural formulation. Part II, Dynamic problems, Computer Methods in Appl. Mech. and Eng., 21, 91-126, 1980.

M. M. BALABAN, A. B. GREEN, P. M. NAGHDI, Acceleration waves in elastic-plastic materials, Int. J. Engng. Sci., 8, 1970.

J. M. BOSSERIE, P. GUELIN, P. STUTZ, Reponses impulsimmelles de contrainfe et de deform­ation finies viscoelastiques unidimensionnelles, Mech. Res. Comm., 4, 5, 291-296, 1977.

Y. DESCATHA, Properietes du tenseur acoustique en plasticité finie, C. R. Acad. Sc., t. 277, Paris 1973.

R. DZIĘCIELAK, Fale przyspieszenia w ośrodku konsolidującym, Rozpr. Inżyn., 26, 2, 1978.

M. N. ELLEUCH, Identification a l’aide d’essais de torsion alternée loi de comportement a structure hereditaire, Praca doktorska, Uniwersytet w Grenoble, 1981.

D. FAVIER, Contribution a l’etude et a l’identification d’une loi de comportement d structure hereditaire, Praca doktorska, Uniwersytet w Grenoble, 1981.

P. GUELIN, Remarques sur l'hysteresis mecanique, Les bases d'un schema thermomecanique a structure hereditaire, J. de Mecanique, 19, 2, 1980.

P. GUELIN, W. K. NowACKI, Remarques sur les ondes d’acceleration dans un continu elasto-plastique avec hysteresis, Arch. Mech., 36, 1, 1984.

P. GUELIN, W. K. NOWACKI, J. M. TERRIEZ, Remarques sur les repouses dynamiques des structures, Mech., Res. Comm., 7, 5, 295-303, 1980.

P. GUELIN, W. A. NOWACKI, J. M. TERRIEZ, Sur l'analyse des reponses impulsionnelles en grandes deformations spheriques, Arch. Mech., 32, 2, 1980.

W. GOLDSMITH, Impact: The theory and physical behaviour of colliding solids, London 1960.

J. HADAMARD, Lecons sur la propagation des ondes et des equations de l'hydrodynamique, Paris 1903.

S. KLEIN, The non linear dynamic analysis of shells of revolution with asymetrie properties by the finite element method, Trans. ASME, J. Pressure Vessel Techn., 1975.

R. KUC, W. K. NOWACKI, Analiza fal silnej nieciągłości w ośrodku konsolidującym, Rozpr. Inżyn., 31, 1, 1983.

J. MANDEL, Ondes plastiques dans un milieu indéfini a trois dimensions, J. de Mecanique, 1, I, 1962.

J. MANDEL, Propagation des surfaces de discontinuite dans um milieu elastoplastique, ,,Stress waves in anelastic solids", IUTAM Symposium, Springer Verlag, 1964.

V. H. NGUYEN, Izotermiczne i adiabatyczne fale przyspieszenia w ośrodku sprężysto-plastycznym w zakresie dużych deformacji, Praca doktorska, IPPT PAN, Warszawa 1984.

W. K. NOWACKI, Stress waves in non-elastic solids, Pergamon Piess, 1978.

W. K. NOWACKI, Propagation des ondes dans un sol elastoplastique, dans "Problemes Non-lineaires de Mecanique", PWN, Varsovie 1980.

W. K. NOWACKI, T. KURCYK, Sur le champ des temperatures en thermoelastoviscoplasticite finie, J. de Mecanique Theor. et Appl., Numero Special, 109-124, 1982.

B. PERSOZ, La rheologie, Masson, Paris 1969.

M. PIAU, Ondes d'acceleration dans les milieux elastoplastiques viscoplastiques, J. de Meca­nique, 14, l, 1975.

Х. А. Рахматулин, Ю. А. Демянов, Прочиость при ишпенсывных кратковремениых на­грузках, Москва 1961.

B. RANIECKI, Remarks on the propagation of elastic-plastic waves, "Mechanical waves in solids", ed. L. BRUN et J. MANDEL, Springer Verlag, Vienne 1976.

T. C. T. TING, Shock waves and weak discontinuities in anisotropic elastic-plastic media, "Shock waves in solids", 1976.

J. R. WILLIS, Finite deformation solution of a dynamie problem of combined compressive and shear loading for an elastic-plastic half-space, J. Mech. Phys. Solids, 23, 405-419, 1975.

B. WACK, The torsion test to identify a hereditary type constitutive equation, Res. Mech. Letters, 2, 1982.