Engineering Transactions, 32, 3, pp. 361-380, 1984

Nieliniowe Zagadnienie Stateczności Powłoki o Postaci Wycinka Stożkowego w Zakresie Sprężysto-Plastycznym

J. Maciejewski
Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Technicznej, Gorzów Wielkopolski
Poland

J. Zielnica
Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Technicznej, Poznań
Poland

Przedstawiono rozwiązanie zagadnienia utraty stateczności w obszarze sprężysto-plastycznym otwartej, swobodnie podpartej powłoki stożkowej, w ujęciu geometrycznie nieliniowym. Zakłada się, że na powłokę działa obciążenie dwuparametrowe w postaci równomiernego ciśnienia działającego na powierzchnię boczną oraz siły podłużnej skierowanej wzdłuż tworzącej. Sformułowane zagadnienie rozwiązano metodą energetyczną Ritza. Równania wyprowadzono opierając się na deforma­cyjnej teorii plastyczności Nadai’a-Hencky'ego, wykorzystując koncepcję wzrastającego obciążenia Shanleya. Iteracyjny algorytm obliczeniowy pozwala na przeanalizowanie ścieżek równowagi oraz wyznaczenie górnych i dolnych krytycznych dla powłok znajdujących się w sprężystym, sprężysto­-plastycznym lub w całkowicie plastycznym przedkrytycznym stanie naprężeń. Wyniki obliczeń zilustrowano wykresami.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

D. BUSHNELL, BOSOR 5 - Program for buckling of clastic plastic complex shells of revolution including large deflections and creep, Computer and Structures, 6, 221-239, 1976.

D. BUSHNELL, Plastic buckling of various shells, J. Presure Vessel Technology, 104, May, 1982. 3, J.

G. A. CROLL, Elasto-plastic buckling of presure and axial loaded cylinders, Proc. Instn. Civ. Enggrs, Part 2, 73, 633-652, 1982.

S. GELLIN, Effect of an axisymmetric imperfection on the plastic buckling of an axially compressed cylindrical shell, Transaction of ASME, J. Appl. Mech., 46, 1, 1979.

R. KAO, Large deformation elastic plastic buckling analysis of spherical caps with initial imperfections, Computer and Structures, 1.1, 609-619, 1980.

L. H. N. LEE, lnelastic buckling of initially imperfect cylindrical shells subject to axial com­pression, Int. J. Aeron Sci., 29, 5, 1962.

S. ŁUKASIEWICZ, Obciążenia skupione w płytach, tarczach i powłokach, PWN, Warszawa 1977.

H. RAMSEY, Plastic buckling of a conical shell under axial compression, Int. J. Mech, Sci., 19, 5, 1977.

Н. Н. Столаров, Г. М. Петровский, Устойчивость u большие прогибу длинных уприго­пластических паелей перемеюю сесткости и срuвизны, Прикладная Мех., 4, 3, 1980

А. С. Вольмир, Устойчивость дефор.мируемых систем, Москва 1967.

J. ZIELNICA, Stan krytyczny sprężysto-plastycznej powłoki w kształcie stożka ściętego, Rozpr. Inżyn., 28, 3, 401-421, 1980.

J. ZIELNICA, M. KWIEK, Wyboczenie cienkiej powłoki przy obciążeniach obrotowo symetrycznych poza granicą sprężystości, Mech. Teor. Stos. 19, 2, 1981.

J. ZIELNICA, Elastic-plastic buckling of sandwich conical shells under axial compression and external pressure, Bull. Acad. Polon. Sci., Serie Sci. Techn., 29, 11-12, 1981.

J. ZIELNICA, Linearyzacja równań sprężysto plastycznej stateczności powłoki stożkowej według koncepcji Iliuszyna-Karmana, Zesz. Nauk. WSI Opole, II Konf., Konstrukcje Powłokowe­-Teoria i Zastosowania, 299-304, 1982.

M. OSTWALD, Nieliniowe zagadnienie stateczności trójwymiarowej powłoki walcowej przy ob ciążeniach złożonych, Rozpr. lnżyn., 29, 2, 1981.

R. STRUK, Non-linear stability problem of an open conical sandwich shell under external pressure and compression, Int. J. Non-Linear Mech., 1984 (in press).