Engineering Transactions, 33, 3, pp. 537-547, 1985

Politechnika Białostocka, Instytut Mechaniki, Białystok

J. Jaroszewicz
Politechnika Białostocka, Instytut Mechaniki, Białystok
Poland

L. Zoryj
Lwowski Politechniczny Instytut, Wydział Budowy Maszyn, Lwów
Ukraine

W artykule zastosowano metodę szeregów charakterystycznych do rozwiązania zagadnienia brzegowego swobodnych drgań giętnych belki wspornikowej o dowolnie zmiennym przekroju z zamocowaną na niej masą skupioną. Otrzymano pierwsze współczynniki szeregu charakterystycznego z wykorzystaniem funkcji Cauchy'ego, przedstawionej w postaci szeregu potęgowego względem parametru częstości. Do wyznaczenia podstawowej częstości drgań zastosowano dwustronne estymatory Bernsztejna. Jako. przykład szczegółowo rozpatrzono przypadek belki wspornikowej w kształcie stożka, dla której zbadano wpływ masy skupionej i parametru zbieżności stożka na częstość podstawową. Podano wzór służący do obliczania częstości drgań, ładu zastępczego (odpowiadającego rozpatrywanej belce) o jednym stopniu swobody i określono warunek jego stosowalności.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. V. KRISHMA MURTY, K. R. PRABHAKARAN, Vibration of tapered cantilever beams and and shafts, Aeronautical Quarterly, 20, p. 171, May 1969.

M. H. COBBLE, Finite transform solution of the general conical cantilever beams problem, Proc. 4 th Techn. Meet Soc. Eng. Sci., Raleigh, New York, 453-461, 1966, Recent Adv. Eng. 1968, vol. 3.

С. А. БЕРНШТЕЙН, К. К. КЕРОПЯН, Определение частом колебший стержневых систем методом спектральной функции, Госстройиздат., 281 стр., Москва 1960.

Л. М. ЗоРий, Об универсальных характеристических уравнениях в задачах олебаии и устойчивости упругих систем, Механика Твёрдого Тела, 6, стр. 155-162, 1982.

Д. А. Блйдк, Я. А. ЗоРИЙ, О влиянии жестокости щкрепления на частоты колебаний консольных стерЖней, Физико-Химическая Механка Материалов, 5, стр. 114-117, 1972.