Engineering Transactions, 33, 3, pp. 379-399, 1985

Numeryczna Analiza Dwuteowych Sprężysto-Plastycznych Ram Płaskich z Uwzględnieniem Wyboczenia Środników. Część II. Analiza Lokalnego Wyboczenia Środników i Przykłady Obliczeń

J. Bauer
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

M. Kleiber
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

W. Sosnowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

W części pierwszej przedstawiliśmy ogólne podstawy analizy oraz analizę sprężysto-plastyczną. Niniejsza część stanowi kontynuację części poprzedniej i zawiera analizę lokalnego wyboczenia środników. Efekty wyboczeniowe uwzględniono, dopuszczając możliwość sprężystego lub sprężysto-plastycznego wyboczenia środników belek oraz analizując szczegółowo wyboczeniową nośność elementów.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. BAUER, M. KLEIBER, W. SOSNOWSKI, Numeryczna analiza dwuteowych sprężysto-plastycznych ram płaskich z uwzględnieniem wyboczenia środników, część I, Rozpr. Inż., 33, 3, 1985.

Y. UEDA S. M. H. RASHED, The idealized structural unit method and its application to deep girder structures, Computers and Structures, 18, 2, 277-293, 1984.

Y. UEDA, S. M. H. RASHED, An ultimate transwerse strength analysis of ship structures, J. Soc. Naval Arch. Japan, 136, 87-104, 1974.

J. BAUER, B. BONI, M. KLEIBER, A. SAWCZUK, W. SOSNOWSKI, Numeryczna analiza nośności granicznej dwuteowych ram okrętowych z uwzględnieniem lokalnego wyboczenia środników, Sprawozdanie dla Polskiego Rejestru Statków, etap II, Warszawa 1980.

S. P. TIMOSHENKO, I. M. GERE, Teoria stateczności sprężystej, Arkady, 1961.

А. С. Вольмир, Устойчивость упругих систем, Москва 1963.

А. Г. Плновко, И. А. БиРТЕР, Справочиик: прочиость, устойчивость колебаиил, том 3, Москва 1968.

Z. BRZOSKA, Statyka i stateczność konsutrukcji prętowych i cienkościennych, Warszawa, 1961.

Handbook of structural stability, Column Research Commitee of Japan, Corona Publishing Camp., Tokyo 1971.

M. ŻYCZKOWSKI, Podstawy analizy stateczności prętów sprężystych, [w]: Współczesne metody analizy stateczności konstrukcji (red. Z. WASZCZYSZYN), Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Ossolineum, Wrocław 1981, s. 7-80.