Engineering Transactions, 36, 2, pp. 311-332, 1988

Metody Uproszczonej Analizy Sprężysto-Plastycznej Płyt Usztywnionych

W. Sosnowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Celem pracy jest przedstawienie wyników kolejnego etapu realizacji pewnej koncepcji uproszczonej analizy obiążonych wielokierunkowo płyt usztywnionych metodą elementów strukturalnych przy zastosowaniu dwu modeli rozpatrywanej konstrukcji: ortotropowego i ramowego. Uwzględniono nieliniowości materiałowe stosując procedurę przyrostową, prawo plastycznego płynięcia i metodę tzw. uogólnionych przegubów plastycznych. Zdaniem autora praca zawiera, obok programu ASGR AM-3, następujące trzy nowe elementy: 1. Porównanie obydwu modeli płyty w zakresie liniowym i nieliniowym prowadzące do wniosku, że wobec jakościowo różnych wyników w wielu wypadkach obydwa modele nie mogą być uznane za dobre i powstaje problem wyboru właściwszego modelu (do obliczeń szacunkowych) oraz weryfikacji otrzymanych wyników. 2. Dyskusję stosowanej w metodzie przegubów plastycznych addytywności części sprężystej i plastycznej wektora całkowitych przemieszczeń elementu ramy i pewne wnioski dotyczące błędu wynikającego z uogólnienia na zakres sprężysto-plastyczny hipotezy małych obrotów przy­jmowanej dla belek Timoshenki. 3. Propozycję modyfikacji szerokości pasa współpracującego płyty usztywnionej traktowanej jako zlinearyzowana funkcja obiążenia w zakresie sprężysto­plastycznym. Funkcję „poradnika" ułatwiającego wybór właściwego modelu i tzw. krytycznych parametrów spełnia program ekspertowy EXSASP.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Y. UEDA, S. M. H. RASHED, The idealized structural unit method and its application to deep girder structures, Comp. and Struct., 18, 2, 1984.

M. OLEJNIK, W. SOSNOWSKI, A. ZACHARSKI, Liniowa analiza płyt usztywnionych metodą elementów skończonych, Prace IPPT, 13, 1985.

J. BAUER, M. KLEIBER, W. SOSNOWSKI, Numeryczna analiza dwuteowych sprężysto-plastycznych ram płaskich z uwzględnieniem wyboczenia środników, Część I. Podstawy analizy oraz analiza sprężysto-plastyczna, Rozpr. Inżyn., 33, 3, 353-357, 1985.

W. SOSNOWSKI, ASGRAM-3D - numeryczna analiza sprężysto-plastycznych ram przestrzennych, Prace IPPT, 5, 1987.

E. HINTON, D. R. J. OWEN, Finite element software for plates and shells, Pineridge Press, Swansea 1984.

A. OSTAPENKO, Ultimate strength design of wide stiffened plates loaded axially and normaly, Report 164 UC, Transport and Road Research Laboratory, England 1974.

D. R. J. OWEN, E. HINTON, Finite elements in plasticity: Theory and practice, Prineridge Press, Swansea 1980.

A. BORKOWSKI, Statyczna analiza układów prętowych w zakresie sprężystym i plastycznym, PWN, Warszawa - Poznań 1985.

W. SOSNOWSKI, Statyczna analiza płaskich sprężysto-plastycznych ram dwuteowych z uwzględnieniem możliwości lokalnego wyboczenia środników, Prace IPPT, 18, 1982.

O. C. ZIENKIEWICZ, The finite element method in engineering, Me Graw Hill, London 1977.

S. WIEWIÓRSKI, K. WITUSZYŃSKI, Konstrukcja stalowego kadłuba okrętowego, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1977.

F. HAYES-ROTH i inni, Building Expert Systems, Addison-Wesley, Reading 1983.

M. KWIECIŃSKI, Projektowanie żelbetowych układów płytowo-żebrowych metodami teorii plastyczności, PWN, Warszawa 1986.