Engineering Transactions, 33, 1-2, pp. 193-203, 1985

Model Zniszczenia Rozciąganego Pasma z Otworem Kołowym

M. Chrzanowski
Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki Budowli, Kraków
Poland

J. German
Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki Budowli, Kraków
Poland

Zaproponowano opis wzrostu otworu kołowego w rozciąganym pasmie w wyniku powstania i rozwoju pola uszkodzeń związanego z procesami reologicznym Otrzymane rozwiązanie numeryczne stanowiło podstawę porównawczą dla zaproponowanych uproszczeń w wyprowadzonych równaniach opisu analitycznego. Przedstawiono możliwość zastosowania uzyskanych wyników do opisu nukleacji pęknięć wzdłuż granic ziaren materiałów polikrystalicznych.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. CHRZANOWSKI, E. DUSZA, Creep crack propagation in a notched strip, J. Mech. Appl., 4, 4, 461-474, 1980.

R. J. DIMELFI, W. D. NIX, The stress dependence of the crack growth rate during creep, Int. J. Fructure, 13, 341-348, 1977.

Л. М. Клчлнов, О времени разрушения в условиях ползучести, Изв. АН СССР, 8, 1958.

Л. М. Клчлнов, Основы механшш разрушения, Изд. Наука, Москва 1974.

G. KIRSCH, Die Theorie der Elastiziat und die Bedurfnisse der Festigkeitslehre, Z. VDI 42, 797, 1898.

G. J. NEATE, M. J. SIVERNS, The application of fracture mechanics to creep crack growth, ASME Conference on Creep and Fatigue in Elevated Temperature Applications, Philadelphia, PA 1973.

W. D. NIX, D. K. MATLOCK, R. J. DIMELFI, A model for creep fracture based on the plastic growth of cavities at the tips of grain boundary wedge cracks, Acta Metallurgica, 25, 495-503, 1977.

F. K. G. ODQVIST, Mathematical theory of creep and creep rupture, Oxford Mathematical Monographs, Clarendon Press, 1966.

Я. Н. Рлвотнов, Вопросы прочюсти материалов и конструкций, Изд. АН СССР, 1959.

S. TIMOSHENKO, J. N. GODIER, Teoria sprężystości, Arkady, Warszawa 1962.