Engineering Transactions, 33, 1-2, pp. 101-113, 1985

Energetyczna Interpretacja Dekohezji Rur z Laminatu Epoksydowo-Szklanego

M. Nowak
Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Wrocław
Poland

I. Jerzyk
Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Wrocław
Poland

Zaproponowano metodę określania krytycznego obszaru kąta anizotropii, w którym rury z laminatu o badanej metodę strukturze i stanie naprężenia nie obszaru być eksploatowane. Metoda polega na obliczaniu energii aktywacji Uo laminatu i porównaniu jej z analogiczną wielkością żywicy i szkła. Stwierdzono, że przy obciążeniu rury ciśnieniem wewnętrznym istnieje taki kąt anizotropii agr, poniżej którego Uo laminatu jest mniejsze od Uo żywicy i że w tym przypadku najsłabszym ogniwem wytrzymałościowym rury jest granica faz (powierzchnia rozdziału) i warstwa graniczna.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. NOWAK, Badania wytrzymałości zmęczeniowej rur z tworzyw sztucznych, Pr. Nauk. Inst. Materiałoznawstwa i Mech. Techn. P. Wr., 40, Seria Monografie, 12, 1-72, Wrocław 1980.

J. JERZYK, M. NOWAK, Badanie rur z polietylenu na zmienne ciśnienie wewnętrzne, II Seminarium „Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn”, P. Kr. 395-403, Kraków-Janowice 1979.

В. А. ШвРстнвв, А. Я. Гольмлн, Длительная прочность пoлиэтилена при циклическом нагружении в условиях плоского напраженного состояния, Механика полимеров, 1, 35-40, 1977.

О. Г. Цыпллков, Судовые трубопроводы из стеклопластиков, Судостроение, Ленинград 1967.

L. ENGEL, H. KLINGELE, G. EHRENSTEIN, H. SCHAPER, Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen von Kunststoffschaden, Carl Hanser Verlag, Munchen/Wien, 168-193, 1978.

M. NOWAK, Zgięcia i nieciągłości wykresów zmęczenia tworzyw sztucznych, Arch. Budowy Maszyn, 29, 2, 139-155, 1982.

M. NOWAK, Uber den Einfluss der Wasseraufnahme auf die Ermudungsgrenze von verstiarkten Polyamiden, Plaste und Kautschuk, 28, 4, 221-224, 1981.

М. НовAK, Усталостные характеристи,ш полиамидов, армированных стек.лом, Механика композитных материалов, 3, 439-445, 1983.

W. KRÓLIKOWSKI, Granica pękania tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym, II Seminarium „Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn", P. Kr., 200-228, Kraków-Janowice 1979.

С. Н. ЖvРков, Э. Е. Томлшввский, Времетшя зависимость прочности при различных ресимах нагружения, омлшввский, Времетшя зависимость прочности при различных ресимах нагружения, Сборник "Некоторые проблемы прочности твердого тела", АН СССР, 68-75, 1959.

В. Р. РЕГЕЛЬ, А. И. СлvцкЕР, Э. Е. ТомлШЕвский, Кинетическая природа прочности твердых тел, ,,Наука", Москва, 1974.

J. JERZYK, Anizotropia własności wytrzymałościowych rur z laminatu epoksydowo-szklanego, Rozpr. doktorska, Wydz. Mech. P. Wr., Wrocław 1984.

J. JERZYK, M. KUMOSA, Wpływ kąta nawinięcia włókna szklanego na charakter emisji akustycznej w rurach z kompozytu epoksydowo-szklanego, Inst. Materiałoznawstwa i Mech. Techn. P. Wr., Raport Nr 23, Wrocław 1983.

П. П. ПлдыРЕВ, В. П. Тлмуж, О разрушении стеклопластика при циклическом растяжениu-с.жатии, Механика полимеров, 4, 654-662, 1971.

S. B. RATNER, Stałe fizyczne tworzywa sztucznego określające jego przydatność użytkową w wyrobach, Polimery - Tworzywa Wielkocząsteczkowe, 26, 11-12, 417-425, 1981.