Engineering Transactions, 34, 4, pp. 457-481, 1986

Zagadnienie Optymalizacji Wielokryterialnej Konstrukcji Inżynierskich

S. Jendo
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

W. Marks
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

W pracy omówiono cele i zadania optymalizacji konstrukcji, przedstawiono cząstkowe i globalne kryteria optymalizacji oraz sformułowanie zagadnień optymalizacji jedno-i wielo­kryterialnej. Zwrócono uwagę na istnienie dwóch grup zagadnień optymalizacji wielokryterialnej - takich, które mogą być sprowadzone do jednego lub kilku zadań optymalizacji jednokryterialnej (skalarnej) i takich, które nie mogą być sprowadzone do optymalizacji skalarnej. Zaproponowano układ wielkości, który należy uważać za rozwiązanie zagadnienia wielokryterialnej optymalizacji konstrukcji w obydwu przypadkach. Przedyskutowano kwestię obiektywności rozwiązań optymalizacji wielokryterialnej. Rozważania zilustrowano przykładami optymalizacji belki sprężonej i kratownicy. W załączniku podano wybrane metody znajdowania rozwiązań preferowanych.


Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Criteria and methods of structural optimization, A. M. BRANDT [ ed.J, PWN and M. Nijhoff Publishers, Warsaw - The Haque 1984.

R. E. BELLMAN, Dynamic proqramming, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1957.

L. M. BOYCHUK, V. O. OVCHINNIKOV, Principal methods for solution of multicriterial optimization problems (survey), Soviet Automatic Control, 6, 1-4, 1973.

J. L. COHON, Multiobjective programming and planning, Academic Press, Academic Press, New York 1978.

P. H. FARQUAHAR, A survey of multiattribute utility theory and applications, in: M. K. STARR, M. ZELENY, Multiple Criteria Decision Making, North Holland, New York 59-90, 1977.

P. C. FISHBURN, Lexicographic orders, utilities and decisions rules. A survey, Menagement Science, 20, 11, 1442-1471, 1975.

G. P. HUBER, Multi-attribute utility models, A review of field and field-like studies, Mena­gement Science, 20, 11, 1393-1402, 1974.

C. L. HWANG, A. S. M. MASUD, Multiple objective decision making methods and applications a state-of art-survey, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer­-Verlag, Berlin, 164, 1979.

S. JENDO, W. MARKS, Foundations of multicriteria structural optimisation, in: J. GERO, [ed.], Optimization in Computer-Aided Design, North-Holland, Amsterdam 1984.

S. JENDO, W. MARKS, O wielokryterialnej optymalizacji konstrukcji, Arch. Inż. Lądow., 30, 13-21, 1984.

S. JENDO, W. MARKS, Zastosowanie optymizacji wielokryterialnej w teorii konstrukcji, Arch. Inż. Lądow., 30, 2/3, 353-370 1984.

J. KOSKI, Truss optimization with vector criterion, Tampere University of Technology, Tampere, 6, 1979.

W. MARKS, Optymalizacja elementów zginających wstępnie naprężonych, Prace IPPT, 52, 1978.

A. OSYCZKA, Multicriterion optimization in engineering with Fortran programs, Ellis Horwood Lim. Publishers, Chichester 1984.

H. J. SATTLER, Substitution problems for vector optimization and applications in structural mechanics [in German], VDI-Verlag, GmbH, Dusseldorf, Ser. 1, 88, 1982.