Engineering Transactions, 35, 3, pp. 495-509, 1987

Statystyczna Ocena Wymuszeń Działających na Pojazd na Drodze Asfaltowej

L. Prochowski
Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Pojazdów Mechaniki, Warszawa
Poland

W pracy przedstawiono rezultaty estymacji charakterystyk statystycznych nierówności drogi asfaltowej o znacznej intensywności użytkowania i w stanie wskazującym na zużycie eksploatacyjne oraz miejscowe naprawy, jednak bez wyrw, przełomów i ubytków nawierzchni. Dokonano oceny jakości i dokładności otrzymanych estymatorów w ujęciu, które uwzględnia złożony charakter oddziaływań nierówności drogi dla koła pojazdu. Rezultaty badań i obliczeń, które przedstawiono w formie przydatnej do praktycznego wykorzystania, są ściśle związane z doskonaleniem wcześniej opracowanych metod prognozowania stanu obciążeń układu jezdnego i nośnego pojazdów [17].

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. BRAUN, Untersuchunqen iiber Fahrahununebenheiten, Deutsche Krafftahrtsforschung und Strassenverkehrstechnik, Heft 186, 1966.

Z. BURDZIŃSKI, M. GÓRSKI, Charakterystyki probabilistyczne i klasyfikacja nierówności terenu i dróg. Materiały konferencji „Współczesne środki techniczne i organizacyjne w transporcie", Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1974.

C. J. DODDS, J. D. ROBSON, The description of road surface rouqhness, JSV, 31, 2, 1973.

А. К. ФРУМКИН, Б. Р. СТРЛМИЛОВ, О статистических характеристиках продольного профиля горных дорог, Автомобильная промышленность, Но 7, 1981.

Р. И. ФУРНЖИЕВ, Автоматизированное проектирование колевательных систем, Вышэй­шая школа, Минск 1977.

Ю. И. ГРИБАНОВ, В. Л. МЛЛЬКОВ, Спектральной аиализ случайных процессов, Энергия, Москва 1974.

А. А. ХАЧАТУРОВ, В. Л. АФАНАСЬЕВ, В. С. ВАСИЛЬЕВ, Расчет эксплуатационных пара­метров движения автомобиля и автопоезда, Транспорт, Москва 1982.

А. А. ХАЧАТУРОВ и др., Динамика системы дорога-шина-автомобиль-водитель, Маши­ностроение, Москва 1976.

L. J. HOWELL, Power spectral density analysis of vehicle vibrations using the Nastran computer program, SAE 740328.

T. KASPRZYK, L. PROCHOWSKI, S. SULEJ, Symulacja procesów w modelowaniu dynamiki samochodu, Biul. WAT, 34, 9, Warszawa 1985.

T. KASPRZYK, L. PROCHOWSKI, O kształtowaniu funkcji wymuszającej drgania pojazdu, II Konferencja „Metody i środki projektowania automatycznego", Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1979.

T. KOBIELAK, Charakterystyka nierówności i klasyfikacja polskich dróg kołowych, Prace Inst. Materiałoznawstwa i Mech. Teoret., Nr 13, Politechnika Wrocławska, 1973.

A. OPPENHEIM, R. SCHAFER, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKiŁ, Warszawa 1979.

И. Т. ПАРХИЛОВСКИЙ, Исследование вероятностных характеристик поверхпостей рас­простренениых типов дорог, Автомобильная промьппленность, Но. 8, 1968.

Я. М. ПЕВЗНЕР, А. А. Тихонов, Результаты обледования микропрофилей оснвых типов автомобильпых дорог, Труды НАМИ, выпуск 8, Москва 1963.

L. PROCHOWSKI, Estymacja charakterytyk statystycznych funkcji wymuszającej drgania pojazdu, Biul. WAT, 30, 4, Warszawa 1981.

L. PROCHOWSKI, Obciążenia dynamiczne układu nośnego pojazdu mechanicznego, podstawy prognozowania, weryfikacja doświadczalna, Dodatek do Biul. WAT, nr 12 (364), Warszawa 1982.

R. W. ROTENBERG, Zawieszenie samochodu, WKiŁ, Warszawa 1974.

D. D. STYLES, C. J. DODDS, Simulation of random environments of structural dynamics testing, Experimental Mech., 16, 11, 1976.

S. J. WILENKIN, Statystyczne metody badania układów sterowania automatycznego, WNT, Warszawa 1969.