Engineering Transactions, 35, 1, pp. 129-148, 1987

Drgania Belki na Inercyjnym Podłożu Sprężystym, Obciążonej Siłą Ruchomą

P. Ruta
Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Lądowej, Wrocław
Poland

W pracy rozwiązano zagadnienie drgań belki nieskończenie długiej, spoczywającej na inercyjnym podłożu sprężystym, obciążonej poruszającą się ze stałą prędkością siłą skupioną. Problem ten rozwiązano metodą transformacji Fouriera. Przeprowadzono numeryczną analizę wykonując obliczenia dla różnych wartości parametrów. Zbadano również wpływ inercji podłoża na ekstremalne wartość i otrzymanych rozwiązań.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. S. BANDYOPADHYAY, Analysis of rigid pavement on viscoelastic foundations subjected to moving loads, Inter. J. Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 6, 1982.

А. П. ФИЛИППОВ, Колебания деформируемых сисмем, Издательство Машиностроение, Москва 1970.

Л. А. ГЛЛИН, Коимакмные задачи меории упругосми, Тосмехтеоретиздат, Москва 1953.

И. С. ГРАДШЕЙН, И. М. РЫЖИК, Таблицы инмегралов, сумм, рядов и произведений, Изд. Наука, Москва 1971.

A. D. KEER, The continuously supported rail subjected to axial force and a moving load, Int. J. Mech. Sci., 14, 1972.

J. T. KENNEY, Steady-state vibration of beam on elastic foundation for moving load, J. Appl. Mech. Trans. ASME, 21, 1954.

J. J. LABRA, An axially stressed railroad track on an elastic continuum subjected to a moving load, Acta Mechanica, 22, 1975.

F. LEJA, Funkcje zespolone, PWN, Warszawa 1973.

Т. Б. МУРАВСКИЙ, О модели упругого основания, Строительная Механика и расчет сооружений, 6, 54, Москва 1967.

Z. ROZENBAJGIER, Dynamika belki na lepkosprężystym podłożu dla ruchomego odcinkowo stałego obciążenia, Arch. Inż. Ląd., 23, I, 1977.

P. RUTA, Uproszczony model inercyjnego podłoża sprężystego i jego zastosowania, Raport Inst Inż. Ląd. Politechniki Wrocławskiej, seria PRE, 52, 1984.

P. RUTA, J. LANGER, Uproszczony model półprzestrzeni sprężystej, Zesz. Nauk. Politechniki Rzeszowskiej, 13, Mech., 5, 1983.

P. ŚNIADY, Drgania dźwigarów wywołane ruchomym obciążeniem, Prace Nauk. Inst. Inż. Ląd. Politechniki Wrocławskiej, 21, 1976.

R. ŚWITKA, Aproksymowana półprzestrzeń sprężysta jako model podłoża sprężystego, Rozprawy, 3.1, Politechnika Poznańska 1968.

R. ŚWITKA, Wybrane zagadnienia drgań belki nieskończenie długiej na podłożu sprężystym, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Budownictwa i Architektury, 2, I, 1972.

В. Н. ТЕРЕНТЪЕВ, А. Г. ФИЛИППОВ, Вынужденные усмановившиеся колебания безконечных балок, лежащих на упругом полупросмрансмве, Прикладная Механика, 1, 9, 1965.