Engineering Transactions, 36, 3, pp. 487-500, 1988

Naprężenia Cieplne Powodowane Niejednorodnym Rozkładem Temperatury na Powierzchni Płaszcza Reaktora Powłokowego

W. Krzyś
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

A. Muc
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

Przedstawiono analizę efektów lokalnego ogrzania sprężystej powłoki cylindrycznej na rozkłady naprężeń oraz uplastycznienie powłoki przy równoczesnym działaniu ciśnienia wewnętrznego. Zagadnienie to rozwiązano numerycznie stosując metodę elementów skończonych stowarzyszoną z rozwinięciem Fouriera poszukiwanych wielkości wzdłuż zmiennej obwodowej. W rozważaniach zastosowano pięcioparametrową teorię powłok (trzy przemieszczenia i dwa kąty obrotu normalnej do powierzchni środkowej), która zmniejsza rząd układu równań różniczkowych i upraszcza analizę numeryczną.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

А. Д. КОВЛЛВПКО, Осповы термоупругости, Наукова Думка, Киев 1970.

W. FLUGGE, Powłoki. Obliczenia statystyczne, Arkady, Warszawa 1972.

E. HINTON, R. D. OWEN, Finite element method in plates and shells, Swansea, Pinegridge 1984.

Б. В. НЕРУБАЙЛО, Локальные задачи прочности цилuидрuческих оболочек, Машиностроение, Москва 1983.

W. NOWACKI, Termosprężystość, Ossolineum, Wrocław 1972.

И. С. ПОДСТРИRЛЧ, Р. Н. ШВВЦ, Термоупругость топких оболочек, Наукова Думка, Киев 1978.

O. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych, PWN, Warszawa 1972.

A. MUC, Theoretical and numerical aspects in contact problems for shells, ZAMP, 35, 890-905, 1984.