Engineering Transactions, 36, 2, pp. 195-206, 1988

Wpływ Tolerancji Wymiarowych Elementów na Cechy Geometryczne Przestrzennych Struktur Prętowych

J. Bogusz
Politechnika Lubelska, Lublin
Poland

Praca stanowi próbę zastosowania współczesnych metod matematyki i mechaniki ośrodków siatkowych do opisu własności geometrycznych i mechanicznych (statycznych) przestrzennych konstrukcji prętowych z uwzględnieniem lokalnych tolerancji wymiarowych pojedynczych elementów konstrukcji. W pracy określono związek lokalnych tolerancji charakterystycznych wymiarów elementów z globalnymi parametrami geometrycznymi układu. W opisie wyróżniono pewne etapy charakterystyczne dla montażu tego rodzaju konstrukcji. Przedstawiona metoda pozwala na pełne opisanie dowolnej konfiguracji przestrzennej struktury prętowej w procesie montażu i użytkowania oraz analizę pola naprężeń i przemieszczeń jako funkcji lokalnych tolerancji wymiarowych elementów. Opracowany algorytm może służyć jako generator parametrów geometrycznych danej klasy struktur prętowych w istniejących, komputerowych programach analizy statycznej konstrukcji. Dla ilustracji otrzymane zależności zastosowano do analizy przykładu wybranej struktury przestrzennej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. FRĄCKIEWICZ, J. LEWIŃSKI, Geometrical variability of regular multisegmental surface structure, Arch. Inż. Ląd., cz. I, 14, 4, 1968; cz. II, 16, 1, 1970.

A. ROSEN, L. A. SCHMIT, Jr., Design-oriented analysis of imperfect truss structures, Part I. Accurate analysis, Int. J. Num. Meth. Enging., 14, 9, 1979.

J. M. HEDGEPETH, Influence of fabrication tolerances on the surface accuracy of large antenna structures, AJAA J., 20, 5, 680-686, 1982.

H. FRĄCKIEWICZ, Mechanika ośrodków siatkowych, PWN, Warszawa 1970.

R. TARGOWSKI, Geometria dyskretnego modelu obliczeniowego struktur przestrzennych, V Konferencja Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji, Wrocław 1981.

R. TARGOWSKI, A generalized automatic mesh generation with triangular and tetrahedron elements, Int. Conf. on Accuracy Estimates and Adaptive Refinements in Finite Element Computations ARFEC, Lisbon 1984.

J. BOGUSZ, Upływ tolerancji wymiarowych elementów na geometrię struktury przestrzennej

[praca dyplomowa], Politech. Lubelska, Wydz. Inżyn. Budowlanej i Sanitarnej, 1985.

PN-77/B-06200, Konstrukcje stalowe budowlane, Wymagania i badania.

J. BRÓDKA, Przekrycia strukturalne, Arkady, Warszawa 1985.

Z. ALABRUDZIŃSKI, Teoria tolerancji płaskich przegubowych konstrukcji siatkowych [praca

doktorska], Politech. Warszawska, Wydz. Mechaniczny, 1977.