Engineering Transactions, 36, 1, pp. 181-191, 1988

Metoda Obliczania Współczynnika Kształtu oraz Rozkładu Naprężeń i Odkształceń dla Płaskiej Próbki ze Środkowym Otworem

D. Kujawski
Politechnika Warszawska, Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Warszawa
Poland

W pracy przedstawiono wzór analityczny na obliczanie współczynnika kształtu dla próbek płaskich o skończonej szerokości z karbem w postaci otworu. Zaproponowano również metodę pozwalającą na obliczanie rozkładu lokalnych odkształceń sprężysto-plastycznych i naprężeń w pobliżu karbu. Analizę przeprowadzono opierając się na rozwiązaniu dla sprężystej płyty ze szczeliną o zaokrąglonym wierzchołku. Do obliczeń lokalnych naprężeń i odkształceń adaptowano zależność Neubera. Wyniki doświadczalne oraz otrzymane metodą elementów skończonych po­równano z wynikami obliczonymi proponowaną metodą.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. KOCAŃDA, J. SZALA, Podstawy obliczeń zmęczeniowych, PWN, Warszawa 1985.

M. CREAGER and P. C. PARIS, Elastic field equations for blunt cracks with reference to stress corrosion cracking, Int. J. Fracture Mech., 3, 247-252, 1967.

T. G. F. GRAY, Convenient closed form stress intensity factor for common crack configurations, Int. J. Fracture, 13. 65-75, 1977.

M. E. NIEZGODZIŃSKl, T. NIEZGODZIŃSKJ, Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe, PWN, Warszawa 1973.

V. J. PARKS and D. F. MENDOZA, Maximum stress in a tensile strip with a large hole, Experimental Mech., 15, 389-391, 1975.

P. D. FLYNN, Stress concentration in tensile strips with large circular holes, Experimental Mech., 15, 386--388, 1975.

H. NISITANI and N. A. NODA, Stress concentration of strip with double edges notches under tension or in-plane bending, Enging. Fracture Mech., 23, 6, 1051-1065, 1986.

H. NEUBER, Theory of stress concentration for shear-strained prismatical bodies with arbitrary non-linear stress-strain law, J. Appl. Mech., 28, 4, 544-550, 1961.

D. T. RASKIE, Fatigue failure predictions for plates with holes and edge notches, J. Testing and Evalnation, JTEVA, 1, 5, 394-404, 1973.