Engineering Transactions, 37, 4, pp. 703-713, 1989

Projektowanie Plastyczne Elementu Rozciąganego Osłabionego Otworem

W. Zowczak
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Praca zawiera analizę teoretyczną i wyniki doświadczeń dotyczące zadania na kształtowanie pasma rozciąganego z otworem. W części teoretycznej omówiono różne rozwiązania tego problemu metodą nośności granicznej. Następnie opisano doświadczenia przeprowadzone na młocie Charpy'ego, w celu oceny przydatności tej metody do projektowania elementów konstrukcyjnych poddanych obciążeniom udarowym.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

L. DIETRICH, J. MIASTKOWSKI, Doświadczalne badania nośności granicznej połączeń sworzniowych, Arch. Bud. Masz., 18, 4, 1971.

W. SZCZEPIŃSKI, Projektowanie elementów maszyn metodą nośności graniczną; PWN, Warszawa 1968.

W. ZOWCZAK, Projektowanie elementów maszyn przy pomocy ciągłych pól statycznie dopuszczalnych, Mech. Teor. Stos., 19, 4, 1981.