Engineering Transactions, 37, 3, pp. 565-574, 1989

O Wymiarowaniu Elementów Jarzmowych Metodą Charakterystyk

W. Zowczak
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Praca poświęcona jest projektowaniu na nośność graniczną płaskich elementów konstrukcyjnych o kształcie zbliżonym do ogniwa łańcucha, współpracujących ze sworzniami o przekroju kołowym. Znaleziono rozwiązania dla szerokiego zakresu wartości parametru charakterystycznego. Wyniki przedstawiono w postaci dogodnej do zastosowania w praktyce konstrukcyjnej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

L. DIETRICH, Wymiarowanie połączeń sworzniowych metodą nośności granicznej w świetle badań zmęczeniowych, Arch. Bud. Masz. 25, 3, 513-524, 1978.

L. DIETRICH, J. MIASTKOWSKI, Doświadczalne badania nośności granicznej połączeń sworzniowych, Arch. Bud. Masz., 18, 4, 555-574, 1971.

W. SZCZEPIŃSKI, Wstęp do analizy procesów obróbki plastycznej, PWN, Warszawa 1967.

W. SZCZEPIŃSKI, J. SZLAGOWSKI, Projektowanie konstrukcji metodą granicznych pól naprężeń, PWN, Warszawa 1985.

W. ZOWCZAK, Projektowanie i nośność graniczna elementów połączeń sworzniowych, Rozpr. Inż., 29, 2. 267-278, 1981.

W. ZOWCZAK, Projektowanie elementów konstrukcyjnych przy pomocy ciągłych pól statycznie dopuszczalnych, Mech. Teor. Stos., 19, 4, 563-573, 1981.