Engineering Transactions, 37, 4, pp. 693-702, 1989

Wyznaczenie Wielkości Siły Krytycznej dla Pręta Wykonanego z Materiału Lepkosprężystego

T. Widerak
Akademia Rolnicza, Poznań
Poland

W pracy wyznaczono wartości siły krytycznej pręta wykonanego z materiału lepkosprężystego, wykorzystując dynamiczne kryterium stateczności. Dla takich materiałów jak drewno i polichlorek winylu, przyjęto opisujące najlepiej ich właściwości modele ciał lepkosprężystych (model standardowy i Burgersa). Numerycznie obliczono wartości długotrwałej siły krytycznej jako funkcji zmieniających się parametrów: sprężystości i lepkości.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Н. Х. АRУТЮНЯН, В. Б. КОЛЬМЛНОВСКИЙ, Теория ползучести неодиородпых тел, Наука, Москва 1983.

D. R. BLAND, Е. Н. LEE, On the determination of viscoelastic model for analysis of plastics, J. Appl. Mech., 23, 3, 1956.

J. BLACHUTA, М. ŻYCZKOWSKI, Bimodal optimal design of clamped - clamped columns under creep conditions, Int. J. Solids Struct., 20, 6, рр. 571-577, 1984.

R. BOGACZ, R. JANISZEWSKI, Zagadnienie analizy i syntezy kolumn obciążonych siłami śledzącymi ze względu na stateczność, Prace IPPT, 6, 1986.

R. BOGACZ, T. KRZYŻAŃSKI, O belce Bernoulli’ego-Eulera spoczywającej na lepkosprężystym podłożu, poddanej działaniu ruchomego oscylującego obciążenia, Prace IPPT, 18, 1986.

R. BOGACZ, A. NIESPODZIANA, O stateczności ciągłych kolumn Beck’a ze zlokalizowaną utratą sztywności, Prace IPPT, 27, 1987.

Л. Б. БУНЛТЯН, Устойчивость топкостенпых стержсией с учетом ползучесии натериала, Изв. АНАрм. ССР, 6, 2, 43-53, 1953.

М. Р. ФЕЛЬДМАН, Устойчивость колебаиий стержсиейи плит, мехапические свойства которых меияются во времени, 1, 2. 200-209, Днепропетровск 1955.

А. FORYŚ, А. GAJEWSKI, Parametryczna optymalizacja pręta lepkosprężystego ze względu na stateczność dynamiczną, Rozpr. Inżyn., 35, 2, 1987.

А. М. FREUDENTHAL, Some effects in structural analysis, Report 6th Intern. Congr. Appl. Mech., Paris 1946.

В. Г. ГРОМОВ, Первый четог Ляпунова в динамической устойчивости гибких термовязкоупругих тех, Докл. АН СССР Т223, 4, 819 822, 1975.

Н. Н. HILTON, On the nonexistence of finite critical times for generalized linear viscoelastic columns with arbitrary initial curvatures, J. Aeronaut. Sci., 28, 8, pp. 655-656, 1961.

J. KEMPNER, F. OHLE, On the nonexistence of a finite critical time for linear viscoelastic columns, J. Aeronaut. Sci., 20, 8, рр. 572-573, 1953.

J. KWIATKOWSKI, Stateczność płyt trójwarstwowych, praca doktorska, AR, Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej, 1978.

В. И. МЛТИЯШ, О динамической устойчивости шарпирнго упруговязкого стерсня, Механика полимеров, 2, 293-300, 1971.

Е. ПОТЛПОВ, Устойчивость вязкоупругuх еле.ментов конструкций, Стройиздат, 1985.

А. Р. РЖЛНИЦЫН, Процессы деформирова,шя коиструкции ю упруговязких елементов, АН СССР, 52, 1, 25-28, 1946.

И. К. СЕНЧЕНКОВ, О некоторых особетюстях параметрических колеба11ий вяжоупругого cmepя с темпер, зависимыми свойствами, АН УССР, А, 57-62, 1981.

K. K. Stevens, On the parametric excitation of viscolastic column, AIAA Journ., 12, pp. 2111-2116, 1966.

С. А. ШЕСТЕРИКОВ, О критерии устойчивости при ползучести, ПММ, 23, 6, 1101-1106, 1959.

Poradnik odlewnika, PWN, 1976.