Engineering Transactions, 37, 1, pp. 137-150, 1989

Krzywe Interakcji M-S Ściskanych i Zginanych Prętów Cienkościennych

A. Biegus
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Poland

W pracy podano krzywe interakcji ściskanych i zginanych monosymetrycznych prętów cienkościennych. Zaproponowano model matematyczny analizy tak obciążonych prętów, który łączy teorię nośności nadkrytycznej Wintera z teorią zginania drugiego rzędu. Omówiono sposób budowy krzywych interakcji i szacowania nośności granicznej ściskanych i zginanych monosymetrycznych prętów cienkościennych. Uzyskane wyniki zilustrowano na przykładzie prętów długości 2m, o przekroju kapeluszowym T55 x 188, grubości 0,5; 0,75; 1,0 i 1,25 mm.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. BIEGUS, Nośność graniczna ściskanych blach fałdowych, Prace Nauk. lnstyt. Budown. Politechniki Wrocławskiej, Seria Monografie, 38, 19, Wrocław 1983.

A. BIEGUS, Badania nośności granicznej osiowo ściskanych blach fałdowych, XXX]I Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Ref. t. 3, Krynica 1986.

A. BIEGUS, Ścieżki równowagi granicznej ściskanych prętów cienkościennych, XXXIII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Ref., t. 3, Krynica 1987.

J. BRÓDKA, K. JERKA-KULAWIŃSKA, J. KORDJAK, M. KWAŚNIEWSKI, Wytyczne obliczenia i projektowania konstrukcji stalowych z uwzględnieniem rezerwy plastycznej, cz. I, pkt 6.3, 23, COBPKM „Mostostal" 1980.

J. BRÓDKA, R. GANCAREK, K. MILACZEWSKI, Blachy fałdowe w budownictwie stalowym, Arkady, Warszawa 1984.

E. R. BRYAN, J. M. DAVIES, Design of profiled steel sheeting and decking, in: Behaviour of Thin-Walled Structures, Elsevier, London 1984.

E. R. BRYAN, The stressed skin design of steel buildings, Constrado Monograph, London 1973.

J. M. DAVIES, Light gauge steel folder plate roofs, The Structural Engineer, 5, p. 159-174, 1976.

I. T. EASLEY, D. E. Me FARLAND, Buckling of light-gage corrugated metal diaphrams, J. Struct. Dav., ASCE, 95, ST 7, p. 1497-1516, July 1969.

I. T. EASLEY, Buckling formulas for corrugated metal shear diaphragms, J. Struct. Dav., ASCE, ST 7, p. 1403-1417, July 1975.

J. GAŁKIEWICZ, Zastosowanie metody małego parametru do określenia siły krytycznej ściskanego pręta o zmiennym przekroju poprzecznym, Zesz. Nauk. Politechniki Łódzkiej, Mechanika, 30, 4, 1966.

V. HLAVACEK, Shear instability of ortotropic panels, Acta Technica CSAV, 1, p. 134-158, Praque 1968.

A. KACNER, Pręty i płyty o zmiennej sztywności, PWN, Warszawa 1969.

Z. MAZURKIEWICZ, Wyboczenia prętów prostych o zmiennych sztywnościach, Rozpr. Inżyn., 13, 3, 1965.

S. P. TIMOSHENKO, J. M. GERE, Teoria stateczności sprężystej, Arkady, Warszawa 1983.

G. WINTER, Strength of thin steel compression flanges, Trans. ASCE, 112, 1974.