Engineering Transactions, 38, 1, pp. 39-55, 1990

Wytrzymałość Udarowo Rozciąganych Płaskich Elementów o Dowolnej Grubości z Wycięciami Prostokątnymi

J. Miastkowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Na podstawie prób udarowego rozciągania prętów z karbami prostokątnymi przeprowadzono analizę wpływu ostrości karbu i rodzaju materiału na graniczną wartość grubości, przy której praca udarowego zerwania elementu osiąga wartość optymalną. Ustalono, że ta graniczna wartość grubości, uwzględniając ostrość karbu i rodzaj materiału, może być od 2,5 do 5 razy większa od szerokości elementu w miejscu osłabionym. Poza tym stwierdzono, że krzywe opisujące zależność grubości granicznych w funkcji ostrości karbu mają ten sam charakter dla obciążeń udarowych i quasi-statycznych. Ustalono też, że graniczne grubości, określone na podstawie badań wytrzymałości na rozciąganie, są większe od grubości granicznych wyznaczonych przy obciążeniach udarowych, i mogą być przyjmowane jako optymalne ze względu na obciążenia niszczące również w udarowym rozciąganiu.

 

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

L.DIETRICH, J.MIASTKOWSKI, W.SZCZEPIŃSKI, Nośność graniczna elementów konstrukcji, PWN, Warszawa 1970.

W.SZCZEPIŃSKI, J.MIASTKOWSKI, Doświadczalna analiza nośności granicznej rozciąganych płaskich prętów z karbami, Rozpr. Inżyn., 13, 3, 637-652, 1965.

W.N.FINDLEY, D.C.DRUCKER, An experimental study of plane plastic straining of notched bars, J.Appl.Mech., 32, 493-503, 1965.

W.SZCZEPIŃSKI, Przegląd prac dotyczących nośności granicznej rozciąganych prętów z karbem, Mech. Teoret. Stos., 3, 3, 51-78, 1965.

Щ.С.ЖУКОВСКИЙ, О коэффициенте усиления и характере рапространения пластических зон в надрезанных стержнях, Изв. АН СССР, ОТН, 5, 116-119, 1958.

Щ.С.ЖУКОВСКИЙ, Распределение деформаций и напряжений в плоских надрезаных стержнях в связи ц объемностью и напряженного состояния, Проблемы прочности в машиностроении, Вып.2, Изд. АН СССР, Москва 1959.

Щ.С.ЖУКОВСКИЙ, Деформированное состояние и прочность плоских надрезанных стержней произвольной толщины, Расчты на прочность, сборник статей, вып. 9, Машгиз., 231-252, Москва 1963.

J.MIASTKOWSKI, Nośność graniczna rozciąganych prętów z karbami kątowymi o dowolnych wymiarach części nad karbami, Mech. Teoret. Stos., 7, 1, 81-98, 1969.

J.MIASTKOWSKI, Analiza nośności granicznej płaskich elementów o dowolnej grubości osłabionych okrągłymi karbami o różnej ostrości, Rozpr. Inżyn., 32, 2, 255-266, 1984.

J.MIASTKOWSKI, Wpływ grubości na nośność graniczną i stan odkształcenia płaskich elementów z karbami prostokątnymi o różnej ostrości, Mech. Teoret. Stos., 23, 1, 71-79, 1985.

L.DIETRICH, J.MIASTKOWSKI, Doświadczalne badanie nośności granicznej połączeń sworzniowych, Arch. Budowy Maszyn, 18, 4, 555-574, 1971.

J.MIASTKOWSKI, H.SKROCKI, Analiza nośności granicznej osiowo-symetrycznych elementów z karbami kątowymi w udarowym rozciąganiu, Rozpr. lnżyn., 31, 4, 473-480, 1983.

L.DIETRICH, J.MIASTKOWSKI, R.SZCZEBIOT, Nośność graniczna osiowo-symetrycznych prętów z szeregiem karbów kołowych, Rozpr. Inżyn., 36, 2, 1988.

L.DIETRICH, Ocena przydatności metod teorii plastyczności do projektowania elementów maszyn na podstawie badań zmęczeniowych połączeń sworzniowych, Prace IPPT PAN, 38, 1976.

L.DIETRICH, Badania zmęczeniowe pasma z otworami, Prace IPPT PAN, 54, 1976.

R.HILL, The plastic yielding of notched bars under tension, Quart. J. Mech. Appl. Math., 2, 40, 1949.

S.KATARZYŃSKI, S.KOCAŃDA, M.ZAKRZEWSKI, Badanie własności mechanicznych metali, PWT, Warszawa 1961.

L.A.DOBRZAŃSKI, R.NOWOSIELSKI, Metody badań metali i stopów. Badania własności fizycznych, WNT, Warszawa 1987.