Engineering Transactions, 12, 4, pp. 513–532, 1964

Badania doświadczalne wyboczenia powłoki hiperboloidalnej obciążonej na brzegu osiowo-symetrycznie

Jerzy Wianecki
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Poland

W pracach autora [7] lub [8] wyprowadzono ogólne i przybliżone równania stabilności hiperboloidalnej powłoki obrotowej poddanej osiowo symetrycznemu obciążeniu na krawędziach. Ze względu na brak rozwiązania w tej klasie problemów autor ogranicza się do podejścia liniowego. Założenie to wymaga weryfikacji eksperymentalnej. W tym celu autor przeprowadził kilka eksperymentów, których opis i wnioski są przedmiotem niniejszej pracy. Doświadczenia te w pełni uzasadniły założenia [7] lub [8] dotyczące pewnej klasy powłok hiperboloidalnych. Ponadto opisane badania eksperymentalne uzasadniły procedurę polegającą na zastąpieniu dokładnych, ale bardzo skomplikowanych równań stabilności uzyskanych w [7] lub [8], równaniami przybliżonymi o znacznie prostszej postaci.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. Flügge, Diе Stabilität der Kreiszylinderschale, Ing.-Archiv. В, III, 1932.

А.Л. Гольденвейзер, Теория упругих тонких оболочек, Москва 1953.

[З] А. Рflüger, Stabilität dünner Kegelschalen, Ing.-Archiv. В. VIII, 1937.

В.В. Новожилов, Теория тонких оболочек, Судпромгиз 1951.

В.З. Власов, Общая теория оболочек, Москва 1949.

J. Ledwoń, Metoda sukcesywnego obliczania sił wewnętrzпych w hiperboloidalnych chłodniach wieżowych obciążoпych wiatrem, Inż. i Budown., 6 (1957).

J. Wianecki, Stateczność obrotowej powłoki hiperboloidalnej obciążonej osiowo-symetryczпie па brzegach, рrаса doktorska w maszynopisie, marzec 1962, biblioteka IPPT РАN.

J. Wianecki, Stabilité d'ипе соqие еп forте d'hyperboloide dе révolution sous des charges uniforтément reparties sur les symétriques рar rapport à son ахе, Cahiers de la Recherche Théorique еt Expérimentale, Nо 19, Еуrolles, Paris 1965.