Engineering Transactions, 38, 2, pp. 177-194, 1990

Doświadczalna analiza nie ustalonej, początkowej fazy procesu wyciskania metali

Jan PIWNIK
Politechnika Białostocka
Poland

Praca zawiera wyniki doświadczalne i dyskusję zjawisk zachodzących w nie ustalonym, początkowym etapie procesu wyciskania współbieżnego na zimno cylindrycznych próbek ze stopu PA4. Przedstawiono trzy obrazy rozkładu wektorów prędkości przemieszczeń w płaszczyźnie wzdłużnej próbki, obrazy prędkości w płaszczyźnie fizycznej otrzymano metodą wizjoplastyczności. Odpowiadały one trzem sytuacjom nie ustalonego, początkowego okresu deformacji materiału. Jednocześnie w sześciu próbkach cylindrycznych, w ich płaszczyznach wzdłużnego, symetrycznego podziału wykonano w kilkudziesięciu punktach pomiary twardości HM. Wyciskane próbki odpowiadały kolejnym fazom zapełniania materiałem objętości stożka matrycy. Pola twardości HM wykorzystano do określenia niejednorodności plastycznej wyciskanego materiału. Niejednorodność plastyczną utożsamiono pośrednio ze wzmocnieniem izotropowym deformowanego plastycznie materiału. Zwrócono uwagę na szczególną przydatność wyników doświadczalnych do teoretycznej analizy nie zbadanej dotychczas, nie ustalonej fazy procesu wyciskania osiowo-symetrycznego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

В.В.Соколовскнй, Теория пластичности, Высшая Школа, Москва 1969.

R. HILL, The mathematical theory of p1asticity, Clarendon Press, ОхГогд 1956.

W. SZCZEPIŃSKI, Introductioп ю Ё1е mechaпics of plastic formiпg of metals, PWN, Warszawa 1979.

W. JOHNSON, Н. KUDO, Тне mechanics of metal extrusion, Mauchester University Press, 1962.

Е.М. Макушок н др., Инженерная теория пластичности, Наука н механика, Минск 1985.

J. PIWNIK, Metody obliczeń zlożonych procesów obrobki plastycznej w swietle badań doświadczalnych, Ргасе IPPT PAN, 14/1979.

J. PIWNIK, Niejednorodnosc plastyczna stopц РА2 w pnocesie wyciskaпia, Mech.Teor.i Stos., 34, 22, 565-574, 1984.

J. PIWNIK, Analiza osiowo-symetrycznych procesow obrobki plastycznej, Ртасе IPPT PAN, 44/1985.

Г.Д. Дель, Определение напряжений в пластической области распределению твердости, Машиностроение, Москва 1971.

Г.Д. Дель Технологическая механика, Машиностроение, Москве 1979.

М.П. Марковец, Определение механических цвойтв металлов по твердости, Ма¬шиностроение, Москва 1979.

А.Ю. Ишлнаскнй, Осеснмметрическая задача теории пластичности н проба Брннелла, Прнкл.матем. н механика, 8, 8, 1944.