Engineering Transactions, 23, 3, pp. 473-482, 1975

Obrotowo Symetryczny Stan Naprężenia w Grubych Tarczach o Ortotropii Cylindrycznej

J. Kujawski
Politechnika Białostocka
Poland

W pracy przedstawiono kinematyczny sposób uściślonego obliczania tarcz kołowych lub pierścieniowych o ortotropii cylindrycznej, poddanych działaniu możliwie ogólnego obrotowo symetrycznego obciążenia. Odstąpiono przy tym od założenia, że naprężenia pole temperatury są stałe na grubości tarczy. Problem rozwiązano w przemieszczeniach, co umożliwia ścisłe spełnienie przestrzennych związków teorii sprężystości z wyjątkiem równań równowagi, które zostaną spełnione w sensie całkowym. W efekcie otrzymano układ dwóch równań różniczkowych łącznie szóstego rzędu do wyznaczenia nieznanych funkcji przemieszczenia. Pozwala to na spełnienie trzech warunków brzegowych na pobocznicy walca ograniczającej tarcze. Prace zilustrowano przykładem.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. KACZKOWSKI, Theory of thick plats, Arch. Mech. Stos., 6, 23, 867-874, 1971.

J. KUJAWSKI, Grube tarcze kołowe w obrotowo symetrycznym stanie naprężenia, Arch. Budowy Maszyn [w druku].

S. KALISKI, Pewne problemy brzegowe dynamicznej teorii sprężystości i ciał niesprężystych. Biul. WAT, 6, 28, 3-306, 1957.

J. BENDA, Reseni kruhovych desek metodou siti y polarnich suradnicich, Sbornik Vysokého Uceni Technického v Brné, 4, 175-189, 1964.

W. NOWACKI, Zagadnienia termosprężystości, PWN, Warszawa 1960.

Z. KĄCZKOWSKI, Płyty, Obliczenia statyczne, Arkady, Warszawa 1968.

A. GOMULIŃSKI, Determination of eigenvalues for circular plates on elastic foundation with two moduli, Arch. Inżyn. Ladow., 13 2, 183-203, 1967.