Engineering Transactions, 24, 4, pp. 713-729, 1976

Badanie Niestateczności przy Plastycznym Skręcaniu Wykorzystujące Sprężenie Termomechaniczne. Niestateczność Lokalna

J. Litoński
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

W pracy wyznaczono numerycznie przebiegi skręcania niejednorodnych geometrycznie rurek z materiałów plastycznego i lepkoplastycznego ze statyczna krzywa umocnienia, czułych na temperaturę - przy uwzględnieniu ciepła generowanego adiabatycznie podczas odkształcania. Istnienie adiabatycznej generacji ciepła przy wrażliwości materiału na temperaturę powodowało wystąpienie maksimum momentu Mmax przy skręcaniu. Stwierdzono, że podczas skręcania występuje niestateczność lokalna, polegająca na skręcaniu się rurki tylko w części jej długości (w jej części słabej). Początek niestateczności występuje przy momencie Mmax W rurce plastycznej poza Mmax W rurce lepkoplastycznej. Przy przyjętych założeniach stałej prędkości skręcania i istnienia sztywnych obrotów poprzecznych przekrojów W skręcanej rurce, wnioski te są poprawne niezależnie od przyczyny wystąpienia ekstremum Mmax. W przypadku adiabatycznego skręcania lepkoplastycznej rurki zarówno ekstremum Mmax jak początek lokalnej niestateczności, wyraźnie zależą od prędkości skręcania.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. LITOŃSKI, Badanie niestateczności przy plastycznym skręcaniu wykorzystujące sprzężenie termomechaniczne. Niestateczność energetyczna [w przygotowaniu].

H. KUDO, M. TSUBOUCHI, Strain concentration due to heat generation in fast plastic deformation, Annals of the CIRP, 225-230, 1971.

Z. MARCINIAK, Odkształcenia graniczne przy tłoczeniu blach, WNT, Warszawa 1971.

A. NADAI, M.J. MANJOINE, High-speed tension tests et elevated temperatures, Parts II and III, J. Appl. Mech., 8, 77-91, 1941.

M. J. MANJOINE, Influence of rate of strain and temperature on yield stresses of mild steel, J. Appl. Mech., 11, 211-218, 1944.

W. A. BACKHOFEN, Metallurgical aspects of ductile fracture, in fracture of engineering materials, American Society for Metals, 1964. J. KLEPACZKO, Generalized conditions for stability in tension test, Int. J. Mech. Sci., 10, 297-313, 1968.

J.D. CAMPBELL, Plastic instability in rate dependent materials, J. Mech. Phys. Solids, 15, 359- 370, 1967.