Engineering Transactions, 24, 2, pp. 349-362, 1976

Sprowadzenie Układu Ciągłego do Układów Dyskretnych w Przypadku Uderzenia Masy w Pręt o Zmiennym Przekroju

W. Nadolski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

A. Pielorz
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

W pracy przeprowadzono próbuję sprowadzenia układu ciągłego, jakim jest pręt o skończonej długości i zmiennym przekroju uderzany wzdłużnie masą, do układu modeli dyskretnych o jednym i dwóch stopniach swobody. Wyznaczono wartości zastępczych częstości drgań, sztywności i mas układów dyskretnych wykorzystując wzory analityczne przemieszczeń i prędkości pręta. Ponadto, przy wyznaczaniu zastępczych wartości parametrów, wymagano, aby układy dyskretne z pewnym przybliżeniem opisywały przemieszczenia rozpatrywanych przekrojów pręta.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

E. WŁODARCZYK, Rorprzestrzenianie się i odbicie jedno- i dwuwymiarowych fal naprężenia w ośrodkach plastycznych, Dodatek do Biuletynu WAT, nr 2 (198) 1969.

W. GOLDSHMIT, Impact. The theory and physical behaviour of colliding solids, London 1960.

Z. DŻYGARDŁO, S. SKALSKI, L. SOLARZ, E. WŁODARCZYK, Drgania i fale w ciałach stałych, PWN, Warszawa 1966.