Engineering Transactions, 24, 2, pp. 307-323, 1976

O Zagadnieniu Wyznaczanie Odkształceń Sprężystych w Walcu o Skończonej Długości

K. Jamoboliew
Centralnej Laboratorium Mechaniki Fizyko-Chemicznej Bułgarskiej Akademii Nauku w Sofii, Sofia
Bulgaria

Rozwiązanie zagadnienia napreżeń i odkształceń w walcu sprężystym napotyka na trudności z powodu konieczności uwzględnienia w warunkach brzegowych przemieszczeń promieniowych lub napreżeń stycznych na podstawach ściskanego walca. Celem pracy jest wskazanie sposobu wyznaczenia tych odkształceń na podstawach, a także stanu deformacji całego walca, gdy znane są odkształcenia w kilku jego punktach wewnętrznych. Zagadnienie to rozwiązano przy mieszanych warunkach brzegowych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

L. N. G. FILON, On the equilibrium on circular cylinders under certain practical systems of load, Trans. Roy, Soc., ser. A, 198, London 1902.

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

K. JAMBOLIEW, J. KASPERKIEWICZ, Wyniki badań ściskanego walca betonowego, Prace IPPT,

PAN, 33/1968, Warszawa.

K. JAMBOLIEW, Pola odkształceń walców ściskanych z materiałów kompozytowych, Praca doktorska, 1974.