Engineering Transactions, 24, 1, pp. 201-208, 1976

Dynamika Prętów Cienkościennych o Zmiennych Przekrojach Otwartych

J. Wekezer

Omawiany problem rozwiązano drogą zastosowania metody elementów skończonych oraz założeń upraszczających teorii profili cienkościennych do liniowej teorii powłok. Pręt podzielono płaszczyznami prostopadłymi do jego osi podłużnej tworząc segmenty, a następnie dokonano aproksymacji powierzchni środkowej każdego segmentu za pomocą elementów trójkątnych. Dla tak opisanego segmentu skonstruowano macierz sztywności i macierz mas. Rozwiązano układ równań ruchu otrzymując częstości i postacie drgań własnych pręta. Metodę zaprogramowano na EMC ODRA 1204 w języku Algol-60 zilustrowano przykładem liczbowym.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. S. ARCHER, Consistent matrix formulations for structural anlysis using finite-element techniques, AIAA Journal, 3, 10, 1910-1918, 1965.

Z. CYWIŃSKI, Statjka i dynamika skręcanego, cienkościennego dwuetownika o zmiennym, bisy­metrycznym przekroju poprzecznym, Rozpr. Inżyn., 17, 2, 185-217, 1969.

Z. CYWIŃSKI, Techniczna teoria priętów cienkokiennych o zmiennych, otwartych przekrojach złożonych, Zeszyły Naukowe P.G., Nr 134, 1968.

KRUSZEWSKI, J, MAJEWSKI, Metoda sztywnych elementów skończonych w zastosowaniu do obli­czeń częstości drgali własnych złożonych układów liniowych, Zeszyty Naukowe P.G., nr 165, Mechanika, Zeszyt XII, Gdańsk 1971.

J. WEKEZER, Statyka prętów cienkościennych o zmiennych przekrojach otwartych, Rozpr. lnżyn., I, 1976.

O. C. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.

[in Russian]