Engineering Transactions, 25, 3, pp. 463-482, 1977

Macierzowa Analiza Prętów Złożonych o Przekroju Otwartym

P. Rapp
Politechnika Poznańska, Poznań
Poland

K. Wrześniowski
Politechnika Poznańska, Poznań
Poland

Przedstawiono macierzowe sformułowania technicznej teorii zginania i skręcania nieswobodnego prętów złożonych z elementów cienkościennych i zwartych. Pręt może być obciążony sitami poprzecznymi podłużnymi. Rozpatrzono pręt pryzmatyczny. Nie wprowadza się żadnych ograniczeń ani co do stałych materiałowych poszczególnych elementów składowych, ani co do kształtu przekrojów elementów składowych pręta. Wyznaczono macierzowe równania przemieszczeń poprzecznych pręta, charakterystyki geometryczne przekroju oraz naprężenia normalne i styczne. Przedstawiona metoda, w przypadku gdy stale materiałowe nie są zmienne, jest dyskretnym równoważnikiem metody W.Z. WEASOWA [1], ulepszonej metoda F. BLEICHA [2]. Niniejsza praca jest rozszerzeniem uogólnieniem pracy [3]. Przedstawiony w pracy sposób ujęcia zagadnienia jest korzystny z punktu widzenia zastosowania do obliczeń maszyn cyfrowych. W zakończeniu podano przykład liczbowy.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

F. BLEICH, Buckling strength of metal structures, Mc Graw-Hill, New York 1952.

P. RAPP, K. WRZEŚNIOWSKI, J. WDOWICKI, Skręcanie nieswobodne prętów złożonych o przekroju otwartym, Rozpr. Inżyn., 23, 4, 625-640, 1975.